TTLA: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – Nội dung và giá trị

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – Nội dung và giá trị” Của NCS Vũ Thị Kiều Ly, Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học, Mã số: 62.31.02.04

Xem chi tiết tại đây:


  • Vũ Thị Kiều Ly