TTLA: Tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Khắc Sâm 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  04/05/1986                                                  

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án: “Tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử        Mã số: 62.22.03.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Đỗ Thị Hòa Hới, 2. TS. Phạm Bá Lượng

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã khái quát được tình hình nghiên cứu về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng của Phan Bội Châu.

- Luận án lý giải được các cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành và phát triển góp phần phát hiện và hệ thống hóa một số nội dung cơ bản trong tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng.

- Bước đầu chỉ ra giá trị, hạn chế và ý nghĩa của tư tưởng Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng đối với việc thực hiện chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử tư tưởng Việt Nam trước năm 1945 cũng như góp phần vào tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục tìm hiểu về tư tưởng của các nhà Nho duy tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, lịch sử tư tưởng Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Nguyễn Khắc Sâm, Đỗ Thị Hòa Hới (2009), Tư tưởng Phan Bội Châu về Phật giáo thời kỳ ở Huế, Tạp chí Khuông Việt (7), tr. 60 - 69.

2. Nguyễn Khắc Sâm (2013), “Tư tưởng chính thể Phan Bội Châu”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, tr. 313 - 327, Hà Nội.

3. Nguyễn Khắc Sâm (2014), “Quan niệm của Phan Bội Châu về đạo làm người”, Kỷ yếu hội thảo khoa học - Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nxb Lý luận Chính trị, tr. 441 - 449.

 4. Nguyễn Khắc Sâm (2014), Tư tưởng của Phan Bội Châu về những yếu tố tích cực, tương đồng trong các tôn giáo đối với cách mạng Việt Nam, Tạp chí Công tác tôn giáo (11), tr.12 - 15.

5. Nguyễn Khắc Sâm (2014), Tư tưởng phân biệt giữa những người theo tôn giáo chánh tín và các thế lực đội lốt tôn giáo của Phan Bội Châu, Tạp chí Công tác tôn giáo (12), tr. 13 - 16.

6. Nguyễn Khắc Sâm, Đỗ Thị Hòa Hới (2015), “Tư tưởng Phan Bội Châu (1867-1940) về một số giá trị của các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giá trị, vai trò của tôn giáo đối với việc xây dựng và nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tr. 55 - 65, Hà Nội.

7. Nguyễn Khắc Sâm (2015), “Ảnh hưởng tư tưởng triết học khai sáng đối với quan niệm Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng (Khúc xạ qua tân văn, tân thư)”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du, Hội khoa học lịch sử  tỉnh Thừa Thiên Huế, tr. 30 - 40, Huế.

8. Nguyễn Khắc Sâm (2016), “Nhận thức về một số giá trị của Thiên chúa giáo, Phật giáo trong quan niệm của Phan Bội Châu và những vấn đề đặt ra đối với công tác an ninh trên lĩnh vực tôn giáo”, Sách: Vận dụng một số nội dung khoa học chính trị trong công tác Công an, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, tr. 119 - 132, Hà Nội.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Fullname: Nguyen Khac Sam                                   2. Sex: Male    

3. Date of birth: 05/04/1986                                          4. Place of birth: Nghe An

5. Admission Decision number: 2999/QĐ-XHNV-SĐH dated December 30th, 2013, by President of the Vietnam National University, Hanoi.         

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Phan Boi Chau’s Ideology on religion and belief

8. Major: Dialectical and Historical Materialism          Code: 62.22.03.02

9. Supervisors: 1st supervisor: Associate Professor Do Thi Hoa Hoi, 2nd supervisor: Dr. Pham Ba Luong

10. Summary of the new findings of the thesis:

- This thesis presents an overview of Phan Boi Chau’s ideology on religion and belief.

- This thesis analyzed theoretical and practical grounds of the ideology, contributing to detecting systematizing some fundamental contents of Phan Boi Chau’s ideology of religion and belief.

- This thesis primarily indicates the significance of Phan Boi Chau’s ideology as well as its values and limitations in the implementation of policies on religion and belief in Vietnam.

11. Practical applicability, if any:

The thesis can be used as a reference for researching  and teaching the history of Vietnamese ideology prior to 1945, contributing to understanding issues related to the implementation of the policies by the Vietnamese Communist Party and the State in regard to religion, belief in the current period.

12. Further research directions, if any:

Continue to exprlore Duy Tan confucians’ ideologies in Vietnam in late 19 century through early 20th century

13. Thesis-related publications: 

1. Sam Nguyen Khac, Hoa Hoi Do Thi (2009), Phan Boi Chau’s ideology of Buddhist  in Hue, Khuong Viet (7), pp. 60 - 69.

2. Sam Nguyen Khac (2013), “Phan Boi Chau’s ideology on polity”, Symposium Proceeding : Rule of Law State: Some Theoretical and practical issues, pp. 313 - 327, Vietnam National University. Ha Noi.

3. Sam Nguyen Khac (2014), “Phan Boi Chau's conception of moral philosophy, Symposium Proceedings “Moral Philosophy in Vietnam’s culture” pp. 441 - 449. Conducted Hanoi National University of Education;  Political Theory Pubishing House of  Ha Noi.

 4. Sam Nguyen Khac (2014), “Phan Boi Chau's View on Positive Factors and Similar in religions towards Vietnam's Revolution”, Religious Orientation Review (11), pp. 12 - 15.

5. Sam Nguyen Khac (2014), “Phan Boi Chau’s View on  Distinction between True Relious Followers and Fake Ones”, Religious Orientation Review (12), pp. 13 - 16.

6. Sam Nguyen Khac, Hoa Hoi Đo Thi (2015), “Phan Boi Chau's Views on some of the religious values and beliefs in Vietnam. Religion’s Values and Its role in forming an improving  Vietnam’s Moral and lifestyle. pp. 55 - 65. Conducted by Institute for Religious, Ha Noi.

7. Sam Nguyen Khac (2015), “Influence of the Enlightenment philosophy on Phan Boi Chau's Notions of religion and belief, Phan Boi Chau and Dong Du movement. pp. 30 - 40. History Science Association, Thua Thien Hue Province, Thua Thien Hue.

8. Sam Nguyen Khac (2016), “Phan Boi Chau’s Notion of Christian and Buddhism Values”, Application of political science in police work of, pp. 119 - 132. National Political Pubishing House, Ha Noi.