TTLA: Xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay

   TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên tác giả: Hoàng Thị Thanh

Tên luận án: Xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay

Ngành khoa học của luận án: Triết học

Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử       Mã số: 62.22.03.02

Tên đơn vị đào tạo sau đại học: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án:

1.1. Về mục đích: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về xây dựng đạo đức môi trường, luận án phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

1.2. Đối tượng nghiên cứu: đạo đức môi trường và xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Luận án sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật, kết hợp sử dụng các phương pháp thống nhất phân tích – tổng hợp; logic – lịch sử; hệ thống – cấu trúc, văn bản học, liên ngành khoa học xã hội 

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Phân tích thực chất của đạo đức môi trường; mục tiêu, nội dung, chủ thể, phương thức xây dựng đạo đức môi trường.

- Trình bày và phân tích những nhân tố tác động, thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

3.2. Kết luận

-Trong điều kiện đổi mới ở nước ta hiện nay tất yếu phải xây dựng đạo đức môi trường xuất phát từ thực tế và yêu cầu của công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.  

- Thực chất của xây dựng đạo đức môi trường bao gồm: xây dựng ý thức đạo đức môi trường và xây dựng hành vi đạo đức môi trường thông qua ba phương thức xây dựng đạo đức môi trường đó là pháp luật, giáo dục và lối sống văn hóa

 - Để nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay cần thiết phải tiến hành động bộ các giải pháp: Tăng cường vai trò của pháp luật trong xây dựng đạo đức môi trường; Đẩy mạnh hơn nữa và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức môi trường; Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa.

 

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Hoang Thi Thanh

Thesis title: Building environmental ethics in Vietnam at present

Scientific branch of the thesis: Philosophy

Major: Dialectical materialism and Historical materialism            Code: 62.22.03.02

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University in Hanoi

1. Thesis Purpose and objectives 

1.1. Purpose: With the main theme of clarifications on theoretical in association with environmental ethics development, the dissertation analyses the current situation and the causes; then proposes some key solutions to improve the efficiency of building environmental ethics in Vietnam at present.

1.2. Research Objectives: the situation of environmential ethics and building environment ethics in Vietnam at present

2. Research methods

The dissertation utilises the methodology of dialectical materialism together with analysis - synthesis; logic - history; system – structure and documentary related to interdisciplinary social sciences

3. Major results and conclusions

3.1. Major results

- Analyse the nature of environmental ethics; analyse the objective, content, stakeholders and methods to build environmental ethics.

- Present and analyse current situations, causes and impacts, and issues i building environmental ethics in Vietnam at present.

- Propose some solutions to improve the effeciency of environmental ethics development in Vietnam at present

3.2. Conclusions

- In the current transformation period of Vietnam, it is neccessary to build environmental ethics due to real demands and requirements of environmental and natural resources protection.

- The essence of environmental ethics development includes building environmental ethical consciousness and behaviours through three modes of environmental ethic development, which are law, education and lifestyle.

 - In order to improve the effectiveness of environmental ethics development in Vietnam at present, it is essential to concurrently carry out the following measures: To enhance the role of law and regulations; To further increase the effectiveness of environmental education; To further promote the development of civilized culture and lifestyle.
Tin đã đưa