TTLA: Xây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Xây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" Của NCS Phạm Tuấn Huy, Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ, Mã số: 9.34.04.12

Xem chi tiết tại đây:


  • Phạm Tuấn Huy