TTLV: Biến đổi nghi lễ Công giáo ở giáo xứ Đại Ơn, Chương Mỹ, Hà Nội hiện nay

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đỗ Mai Phương                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/04/1993

4. Nơi sinh: Chương Mỹ

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Biến đổi nghi lễ Công giáo ở giáo xứ Đại Ơn, Chương Mỹ, Hà Nội hiện nay.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                     Mã số: 60.22.03.09

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương Nơi công tác: Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã chỉ ra những đổi mới trong Thánh lễ của Công đồng Vatican II thể hiện chủ yếu trong Hiến Chế Phụng vụ Thánh. Phân tích làm rõ những biến đổi nghi lễ Công giáo thể hiện qua Thánh lễ, Tang ma, cưới xin của Công giáo thông qua nghiên cứu trường hợp giáo xứ Đại Ơn. Từ đó đưa ra nhận định, đánh giá về những biến đổi của nghi lễ Công giáo.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Nhìn nhận sự biến đổi nghi lễ Công giáo để có cách ứng xử khi làm công tác tôn giáo đối với Công giáo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nếu có điều kiện, học viên tiếp tục nâng cao và mở rộng vấn đề nghiên cứu ở bậc Tiến sĩ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Học viên có 01 bài báo “Nét đẹp trong hôn nhân Công giáo ở giáo xứ Đại Ơn”, đăng ở Tạp chí Công tác Tôn giáo số 7/2017.

                                

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Do Mai Phuong                           2. Sex: Female

3. Date of birth: April 28, 1993                         4. Place of  birth: Chuong My

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV, Dated: December 31, 2015 of the Principal University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Catholic Rituals Adjustment at Dai On Parish, Chuong My, Ha Noi.

8. Major: Relegion                                             Code: 60.22.03.09

9. Supervisors: Mr Nguyen Hong Duong, Work place: Institute for religious studies.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis presents the innovations in the Mass of the Second Vatican Council, primarily represented by the Sacrosanctum Concilium. Besides, this paper attempts to analyze the adjustments in Catholic rituals demonstrated in the Mass, Funeral, and Wedding Ceremony through a case study of Dai On Parish, thereby provides the judgment and evaluation of the adjustment in Catholic rituals.

11. Practical applicability, if any:

This thesis attempts to acknowledge the adjustments in Catholic rituals with the aim to handle the situation in religious practices.

12. Further research directions, if any:

This thesis is a solid background for the student to improve and study further at the doctoral level.

13. The published works are related to the thesis:

The student has an article with the title “The beauty in Catholic Marriage at Dai On Parish” published on Journal of Religious Practice No. 7/2017