TTLV: Câu hỏi phỏng vấn trong phát thanh hiện đại (Khảo sát chương trình phát thanh trực tiếp và phóng sự hiện đại trên VOV)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Kim Văn Hiền                           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27.02.1985                                    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3215/2104/QĐ-XHNV-SĐH 31/12/2014 của hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, Đại học QG Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Câu hỏi phỏng vấn trong phát thanh hiện đại (Khảo sát chương trình phát thanh trực tiếp và phóng sự hiện đại trên VOV)

8. Chuyên ngành: Báo chí học           Mã số: 60.31.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hào

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, các vấn đề của câu hỏi phỏng vấn phát thanh hiện nay, phân tích những hạn chế, ưu điểm, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để các chương trình phát thanh trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút công chúng đến với loại hình báo chí này.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: Không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Kim Van Hien                       2. Sex: Male        

3. Date: 27/02/1985                                   4. Place of birth: Hanoi 

5. Admission decision number: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH 5. Dated: 31/12/2014 of Rector of The University of Social Science and Humanities

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Interviewing question in modern broadcasting (Survey on live and broadcasting program and modern reporting on VOV)

8. Major: Journalism                                   Code: 60.31.01.01

9. Supervisors:  Associate Prof - Phd. Vu Quang Hao

10. Summary of the findings of the thesis:

The master thesis focuses on theory and existing issues of interviewing questions then analyze all advantages and disadvantages. On the basis of analysis, the master thesis proposes a wide ranges of solution to drive the broadcasting program become more lively and interesting and attracted to audience.

11. Pratical appicability, if any:

12. Further research directions, if any:

13. Thesis – related publications: