TTLV: Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Luyện

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/07/1982

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: "Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”.

8. Chuyên ngành: Báo chí học               Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Trưởng khoa Báo chí & Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Để hoàn thành đề tài luận văn: " Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”, tác giả luận văn đã tiến hành điều tra xã hội học ở ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái, đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu các nhân vật là đại diện lãnh đạo, biên tập viên, biên dịch viên của ba Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng Chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên sóng các Đài PT- TH địa phương được khảo sát trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay.

 Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà thông tin lan tỏa với tốc độ nhanh chóng mặt nhờ công nghệ internet, thông tin thời sự quốc tế có thể được cập nhật nhanh chóng chỉ bằng một cái chạm tay trên điện thoại thông minh hay một cái nhấp chuột trên máy tính, thì các Chương trình thời sự quốc tế trên sóng truyền hình của các Đài PT- TH địa phương đã bộc lộ những điểm yếu rõ rệt so với Đài Truyền hình Việt Nam cũng như một số loại hình báo chí khác trên nhiều tiêu chí như tính “nóng”, tính cập nhật của thông tin cũng như việc đáp ứng nhu cầu thông tin của những nhóm công chúng chuyên biệt hay cách thể hiện thông tin thời sự quốc tế theo xu hướng của truyền hình hiện đại còn nhiều hạn chế, trong đó, đối với phóng viên thường trú nước ngoài và phóng viên xuất hiện hiện trường trong các phóng sự là hai yếu tố quan trọng để có một Chương trình thời sự quốc tế trên sóng truyền hình chuyên nghiệp.

Thông qua việc đánh giá những ưu điểm và hạn chế theo các tiêu chí cụ thể đối với Chương trình truyền hình thời sự quốc tế, tác giả luận văn nêu ra những nguyên nhân thành công và hạn chế của chương trình này trên sóng các Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái, trong đó, nổi bật lên những nguyên nhân cơ bản liên quan đến nguồn khai thác thông tin, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực.  Từ việc phân tích những ưu điểm và hạn chế đó, tác giả luận văn đã đưa ra những giải pháp chung đối với các Đài PT- TH địa phương cũng như những giải pháp riêng đối với từng Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái nhằm nâng cao chất lượng của Chương trình này. Những giải pháp này theo tác giả luận văn là yêu cầu cấp thiết đối với các Đài PT- TH địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay để Chương trình này thu hút được sự quan tâm của công chúng cũng như thể hiện được đúng tầm quan trọng của Chương trình trong việc định hướng dư luận.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Là tài liệu tham khảo có tính thực tiễn trong quá trình đổi mới để nâng cao chất lượng Chương trình Truyền hình thời sự quốc tế trên các Đài PT- TH Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Luyen                   2. Sex: Female

3. Date of birth: 04/07/1982                         4. Place of birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 3638/QĐ-XHNV Dated December 31st, 2015 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No changes

7. Official thesis title: The world news programs broadcast on the local television in the context of information globalization.

8. Major: Press study                                    Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Assoc.Prof.PhD Dang Thi Thu Huong. Dean of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis:

To finish the thesis under the title “The world news programs broadcast on the local television in the context of information globalization”, the author carried out sociological studies at Haiphong city, Quang Ninh and Yen Bai provinces, at the same time conducted deep interviews with representatives of leaders, editors and translators of 3 local radio and television stations of Haiphong, Quang Ninh and Yen Bai to gather an overall appreciation over the world news programs broadcast by local radio and television stations under the survey in the current context of information globalization.

It is a fact that in the current digitalization technology era, when the information spreads widely thanks to the Internet, the world news can be easily updated with a little touch on a Smartphone or a click on the computer, the weaknesses of a local radio and television station can also be easily revealed in comparison to the Vietnam Television Station as well as some other forms of journalism on a range of criteria, for example the “breaking news” and “updates” as well as the satisfaction to the demand for information of specialized groups of audience or the limitations in making the world news programs in the tendency of modern television, in which the foreign correspondents or the stand-ups in reports are the two necessitated factors of a world news bulletin produced by a professional television.

Through appraising the strengths and weaknesses of the world news programs at its specific criterion, the author infer to the causes of all the success and the weaknesses of the world news programs broadcasting on a local radio and television station of Hải Phòng, Quang Ninh and Yen Bai. From that, I give all urgent solutions to improve the quality of the world news programs broadcasting on a local radio and television station in the context of information globalization.

11. Practical applicability, if any:

The thesis is a reference material for local television stations of Hai Phong, Quang Ninh and Yen Bai in the process of enhancing the world news program quality.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No