TTLV: Dẫn hiện trường cho phóng sự trong bản tin thời sự truyền hình

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Phương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/01/1983

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: Dẫn hiện trường cho phóng sự trong bản tin thời sự truyền hình

8. Chuyên ngành: Báo chí học               Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hào - Giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐH KHXH & Nhân văn Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với đề tài “Dẫn hiện trường cho phóng sự trong bản tin thời sự truyền hình”, khảo sát, nghiên cứu việc dẫn hiện trường cho phóng sự truyền hình trong các bản tin thời sự của kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và kênh THP (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng), luận văn đã tập trung nghiên cứu vấn đề dựa trên cơ sở lý thuyết căn bản từ những tài liệu, sách báo và thực tế tại các Ban Thời sự các Đài Truyền hình Việt Nam và một số Đài địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang…Luận văn đã tổng hợp, phân tích, đánh giá để mang đến cái nhìn cụ thể nhất về hoạt động dẫn hiện trường ở Đài Truyền hình Việt Nam nói chung và các đài truyền hình địa phương nói riêng. Từ đó luận văn khái quát về kỹ năng của người dẫn hiện trường, những yếu tố cần thiết để thực hiện tốt hoạt động này trong phóng sự thời sự truyền hình. Đồng thời, đề tài đã tập trung vào một vấn đề cụ thể là kỹ năng dẫn hiện trường cho phóng sự thời sự truyền hình, đưa ra những dẫn chứng chân thực, gần gũi từ các phóng sự đã phát sóng để có những minh họa cụ thể.

Quá trình nghiên cứu đề tài, tìm kiếm thông tin, phân tích thực tế hoạt động dẫn hiện trường hiện nay đã giúp tác giả luận văn từ rút ra cho bản thân bài học kinh nghiệm quý báu để cố gắng phấn đấu, hoàn thiện kỹ năng dẫn hiện trường trong phóng sự thời sự, phục vụ thiết thực cho công việc của chính mình.

Những giải pháp đề xuất được tác giả khái quát trong luận văn là những điều cốt lõi đúc kết sau thời gian tìm hiểu thực tế tại một số Đài truyền hình. Hy vọng luận văn sẽ góp phần vào sự phát triển kỹ năng dẫn hiện trường cho phóng sự trong bản tin thời sự truyền hình, giúp ích cho các đồng nghiệp

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài sẽ giúp cho các đồng nghiệp tại các Đài truyền hình tham khảo, ứng dụng trong thực tế quá trình tác nghiệp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Minh Phuong               2. Sex: Female

3. Date of birth: 09/01/1983                           4. Place of birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 3638/QĐ-XHNV Dated December 31st, 2015 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No changes

7. Official thesis title: “Standup in the field for the reportage on a television news broadcast”

8. Major: Press study                                      Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Assoc.Prof.Ph.D Vu Quang Hao. Lecturer of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis:

To finish the thesis under the title “ Standup in the field for the reportage on a television news broadcast”, the author carried out a research of doing standups at the scene for reportages broadcasted on the radio and television station of Haiphong in comparison to the Vietnam Television Station, at the same time concentrated on studying the problem based on the basic theory from the documents, books and facts of the news departments at Vietnam Television Station as well as other local radio and television stations, such as Hai Phong, Quang Ninh, Ninh Binh, Ha Noi and Bac Giang…

The author of the thesis caried out the analysis, avaluation and summaries up the relevant issues to provide the most specific view of the ways to standup in the field for news stories on Vietnam Television Station in genaral and on the local radio and television stations in particular. Through appraising of the actual situation, the author inferred to the necessary skills of the roporters and others important ideas for successful stand-ups on the TV news stories. While it ‘s a common storytelling tactic for reportes in the field, not every standup is effective, so, from theoretical and pratical point of view, the author of the thesis draws valuable lessions to perfect myself on doing well the different types of stand-ups. These are very useful for my own work.

The proposed solutions are the result of generalizing the thesis - related issues after researching the situations at the local radio and television stations in comparison to the Vietnam Television Station. The author hopes, that the thesis is a reference material for colleagues to enhance the skills for standup in the field for TV news stories.

 11. Practical applicability, if any:

The thesis is a reference material for colleagues of the other local radio and television stations.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No