TTLV: Đảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đinh Thị Hà               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/09/1991

4. Nơi sinh: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 3962/QĐ-XHNV Ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam               Mã số: 60.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Viết Nghĩa

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã hệ thống một cách khoa học sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Yên Lập (Phú Thọ) đối với vấn đề xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015.

Luận văn nhấn mạnh chủ trương của Đảng bộ huyện về vấn đề xây dựng phong trảo trong quần chúng nhân dân đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Luận văn đã khái quát một số thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ huyện Yên Lập lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2000 đến năm 2015 làm cơ sở cho việc vận dụng trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Đảng lãnh đạo văn hóa nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2015 đến năm 2020.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Dinh Thi Ha                                                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 09/07/1991                                              4. Place of  birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 3962/QD-XHNV Dated November 29th 2016 of the Headmaster of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Yen Lap district Party (Phu Tho province) leaders to buil cultural life from 2000 to 2015

8. Major: History of Communist Party of Vietnam          Code: 60.22.03.15

9. Supervisors: Associate Professor, Doctor Tran Viet Nghia, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has a scientific system of Party leadership Yen Lap district (Phu tho) to the problem of building cultural life from 2000 to 2015.

The thesis emphasizes the policy of the district Party on the issue of building mass movements of the people promoting the campaign "All people unite to build cultural life".

The thesis outlined a number of achievements, constraints and draw some lessons from the process mainly Yen Lap district Party leaders to build cultural life from 2000 to 2015, as basis for use in the construction of cultural life in the current period.

11. Practical applicability, if any:

Thesis may reference service learning and research issues related to the construction party leaders cultural life in general.

12. Further research directions, if any:

Party leaders build cultural life from 2015 to 2020.

13. Thesis-related publications: None
Các Tin khác