TTLV: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Kỹ         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:10/04/1986                      

4. Nơi sinh: Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV Ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam        Mã số: 60.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vận dụng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam để lãnh đạo phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1997 – 2015.

Từ thực tiễn của quá trình phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1997 - 2015, luận văn đã đánh giá khách quan các thành tựu, hạn chế và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm phục vụ cho quá trình phát triển ở giai đoạn tiếp theo.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 

Luận văn có thể sử dụng làm tài tiệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử của Đảng bộ ở địa phương và là tài liệu giúp sinh viên trong việc nghiên cứu những đề tài có liên quan.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Tiếp tục đi sâu nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển công nghiệp địa phương từ khi tái lập tỉnh cho đến nay

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Ky                                                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 10/04/1986                                                4. Place of  birth: Luc Nam district, Bac Giang

5. Admission decision number: 2415/2015/QĐ-XHNV,  dated 13/10/2015 by VNU University of Social Science and Humanities.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Bac Giang provincial party led the development of industrial economy from 1997 to 2015

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam         Code: 60.22.03.15

9. Supervisors: Associate Professor Vu Quang Hien, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis presents in a systematic way the Party of Bac Giang province uses the views, guidelines and policies of the Communist Party of Viet Nam to lead the industrial development in the province in the period 1997 - 2015.

From the practical experience of Bac Giang's industrial development from 1997 to 2015, the thesis has objectively evaluated the achievements and limitations and initially drew some experiences for the development process in the next stage.

11. Practical applicability, if any:

The dissertation can be used as a reference resource for the study of the history of the local Party and is a document that helps students in researching related subjects.

12: Further research directions, if any:

Continuing to research the process of the Party of Bac Giang province lead the industrial development since the re-establishment of the province to date.

13. Thesis-related publications: No