TTLV: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích Tiên - Quế - Võ trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Chúc        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/11/1992

4. Nơi sinh: Thọ Khê - Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/QĐ-XHNV Ngày13 tháng10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích Tiên - Quế - Võ trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam         Mã số: 60.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển - Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Làm sáng tỏ những nhân tố tác động đến việc xây dựng căn cứ du kích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng bộ trong việc xây dựng căn cứ du kích Tiên- Quế- Võ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, rút ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế và đúc rút một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn giúp người đọc hiểu rõ hơn vai trò to lớn của Đảng trong hoạch định chủ trương xây dựng căn cứ du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954. Đồng thời, cũng là tài liệu phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử tại địa phương trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

 Luận văn cung cấp thêm những luận cứ khoa học, đút kết một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc xây dựng căn cứ du kích, đồng thời vận dụng những kinh nghiệm ấy trong cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ tổ quốc hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1945 đến năm 1975

Đảng lãnh đạo xây dựng và mở rộng hậu phương tại chỗ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1945 dến năm 1975

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  không   

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Chuc                                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 23/11/1992                                        4. Place of  birth: Yen phong district, Bac Ninh

5. Admission decision number: 2415/QĐ-XHNV, Dated 13/10/2015 by VNU University of Social Science and Humanities

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The Party of Bac Ninh province led the construction of the guerrilla base in Tien-Que-Vo during the war against the French colonialists (1945-1954)

8. Major:  History of Communist party of Viet Nam       Code: 60.22.03.15

9. Supervisors: Associate Professor Vũ Quang Hiển - VNU University of Social Science and Humanities

10. Summary of the findings of the thesis:

Clarification of the agents to the construction project based on the province of Bac Ninh and guideline, the state party in the construction area project Tien-Que-Vo in the anti-French colonial period from the French From 1945 to 1954, draws awareness of the merits, regimes and molded some valuable reference experiences.

11. Practical applicability, if any:
The research results of the dissertation help the reader better understand the great role of the Party in planning the policy of building guerrilla base during the resistance war against France from 1945 to 1954. At the same time, Whether serving well for the research and teaching of local history in the education and training establishments in Bac Ninh province in particular.

The dissertation provided additional scientific arguments, cemented some of the experience of the leadership of the Communist Party of Vietnam in building guerrilla bases, and applied those experiences in the construction of the foundation. National defense and the current task of defending the fatherland

12. Further research directions, if any:

The Party led the construction of a guerrilla base in Bac Ninh province during the resistance war against the US from 1945 to 1975

The party led the construction and expansion of the rear in place during the anti-French resistance war in Bac Ninh province from 1945 to 1975.

14. Thesis-related publications: No