TTLV: Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo bảo tồn và phát huy  giá trị các di tích lịch sử ở địa phương từ năm 2000-2015

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Thủy

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/12/1984

4. Nơi sinh: Mộc Châu- Sơn La

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Lào Cai lãnh đạo bảo tồn và phát huy  giá trị các di tích lịch sử ở địa phương từ năm 2000-2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam              Mã số: 60.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Thịnh - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn làm rõ những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tình hình bảo tồn phát huy giá trị các di tích này trước năm 2000; trình bày, làm rõ Đảng bộ tỉnh Lào Cai vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử tại địa phương từ năm 2000 đến năm 2015; từ đó đưa ra một vài nhận xét về ưu điểm, hạn chế và đúc rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo, góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn, và phát huy giá trị di tích của Đảng bộ Lào Cai trong giai đoạn mới.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Đề tài sau khi bảo vệ thành công có thể dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh, các trường phổ thông về văn hóa, du lịch và lịch sử địa phương; phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai, biên soạn các tài liệu phục vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Lào Cai.

- Quản lý và khai thác các di tích lịch sử phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Công tác xã hội hoá trong bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Lào Cai

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thu Thuy                                    2. Sex: female

3. Date of birth: 24/12/1984                                               4. Place of  birth: Moc Chau – Son La

5. Admission decision number: 2415/2015/QD-XHXV  Dated 13th, Oct 2015 of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Lao Cai Provincial Party leadership preserves and promotes the value of historical relics in the locality from 2000-2015

8. Major: story of the Communist Party of Vietnam         Code: 60.22.03.15

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr Le Van Thinh – Lecturer at University of Social Sciences and Humanities

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has clarified several key factors that influence the process of preserving and promoting historical sites in Lao Cai and how the preversation and promotion of these sites had been before 20000; presented how Lao Cai Community Party applies policies of the State and Community Party with preserving and promoting values of local historic sites from 2000 to 2015; thereby demonstrating  advantages and disadvantages and referencial experience as well which contributes to improve the process of preverving and promoting the values of Lao Cai historic sites in new period.

11. Practical applicability, if any:

Hopefully, the thesis will be utilized as a reference of culture, tourism and history in Politic Universities, high schools in local areas, and research processes, become a contributing factor  in composing history of Lao Cai Provincial Party, and  a guide for tour guides.  

12. Further research directions, if any:

- Preserving and promoting values of historic sites accompanied with tourism-economic development in Lao Cai

- Managing and exploiting historic sites for the sake of economic development in Lao Cai

- Socialization process in preserving, renovating historic sites in Lao Cai

13. Thesis-related publications: No