TTLV: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hòa

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/8/1992

4. Nơi sinh: Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV ngày 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi nào

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam               Mã số: 60.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Lương Diệu

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Khái quát các yếu tố tác động, chi phối đến sự lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

- Trình bày chủ trương và sự chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ năm 1997 đến năm 2015 qua 2 giai đoạn nghiên cứu: 1997-2005; 2006-2015.

- Nhận xét ưu điểm, hạn chế; rút ra các kinh nghiệm chủ yếu về chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong phát triển kinh tế tư nhân.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến năm 2015 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong hiện tại và thời gian tới.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có công trình nào.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Hoa                                               2. Sex: Female

3. Date of Birth : 27/08/1992                                                 4. Place of birth : Phu Tho

5.Admission decision no: 2415/2015/QD-XHNV date 13/10/2015 signed by the Director of Ha Noi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Phu Tho provincial government led the private sector development from 1997 to 2015

8. Major: History of naming the Vietnamese community    Code: 60.22.03.15

9. Supervisors: Prof. Dr. Pham Thi Luong Dieu 

10. Summary of the findings of the thesis:

- Outline the factors affecting, leading to the development of private economy of the Party of Phu Tho province.

- To present guidelines and guidelines for private economic development of the Party Committee of Phu Tho province from 1997 to 2015 through two study periods: 1997-2005; 2006-2015.

- Consider advantages and limitations; draws on the main experience of the policy and direction of the Phu Tho Party in the development of private economy.

11. Practical applicability, if any:

The experience gained from the leadership of the Phu Tho Party in the development of the private sector from 1997 to 2015 will contribute to improving the leadership effectiveness of the provincial Party Committee in the present and in the coming time.

12. Further research directions, if any

13. Thesis-related publications: No works.