TTLV: Giá trị lịch sử - văn hóa đền Sái (Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Phương Dung   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/11/1990

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ–XHNV Ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giá trị lịch sử - văn hóa đền Sái (Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Văn hóa Việt Nam      Mã số: Đào tạo thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Tạ Thị Hoàng Vân

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở kế thừa những thành quả của người đi trước, kết hợp với việc nghiên cứu, khảo sát trực tiếp tại di tích, luận văn đã:

- Góp phần nghiên cứu toàn diện và hệ thống về các giá trị lịch sử - văn hóa, nghệ thuật của ngôi đền Sái làng Thụy Lôi.

- Gắn kết tổng quan văn hóa - kiến trúc làng Thụy Lôi trong tổng thể các di tích trong huyện Đông Anh.

- Đánh giá được thực trạng di tích để từ đó định hướng một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị di tích. Khai thác, phát huy hiệu quả của đền Sái trong hoạt động văn hóa – lễ hội hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

- Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để: Giảng dạy trong lĩnh thực lịch sử văn hóa, kiến trúc cổ ở các trường đại học, cao đẳng; làm tài liệu nghiên cứu cho các đề tài nghiên cứu có nội dung liên quan đến lịch sử - văn hóa – kiến trúc – nghệ thuật liên quan đến các di tích nói chung và các ngôi đền nói riêng.

- Luận văn chỉ ra được thực trạng của di tích và đề ra một số định hướng bảo tồn ngôi đền Sái trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Phuong Dung            2. Sex: Female

3. Date of birth: 30th November 1990         4. Place of  birth: Ha Nam province

5. Admission decision number:  2415/2015/QD-XHNV dated 13/10/2015 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Historical-Cultural values of Sai Temple (Thuy Loi village, Thuy Lam commune, Dong Anh district, Hanoi)

8. Major: Vietnamese Cultural History         Code: Pilot Training Program.

9. Supervisors: Dr.Ta Hoang Van.

10. Summary of the findings of the thesis:

Base on the inheritance of existing researches and this in combination with the results of actual surveys at the monument, the thesis:

- Contribute to systematic and overview studies on Historical-Cultural and Art values of Sai Temple.

- Connect the architectural-cultural values of Thuy Loi village to the system of monuments in Dong Anh district.

- Assess the state of the monument in order to suggest some solutions in conservation and enhancement its values. Encourage the development of Traditional Festivals in Cutural activities.

11. Practical applicability, if any:

- The thesis can be used as references to: teaching cultural history, ancient architecture at universities and colleges; researches that relative to history, culture, architecture, art and to the temple as well as monuments in general.

- The thesis pointed out the current state of the temple and suggested some conservation solutions for Sai temple at the present stage.

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None