TTLV: Khảo sát lỗi sử dụng tiếng Việt trên báo Hà Nội mới điện tử năm 2016

   THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Tuyên                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/12/1993

4. Nơi sinh: Xã Tứ Dân – huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

5. Quyết  định công  nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV-SĐH. Ngày 13 tháng  10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia HàNội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát lỗi sử dụng tiếng Việt trên báo Hà Nội mới điện tử năm 2016

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                Mã số: 60.22.02.40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa  học: PGS.TS Trịnh Cẩm Lan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Ở lỗi từ vựng, những kiểu lỗi sử dụng từ không chính xác, sử dụng từ sai phong cách, lỗi thiếu từ trong đó đặc biệt là lỗi lặp từ diễn ra phổ biến.

Ở lỗi về câu, khi khảo sát chúng tôi thấy những lỗi về cấu tạo câu (câu thiếu thành phần chủ ngữ, vị ngữ, câu sắp xếp sai trật tự từ), lỗi về quan hệ ngữ nghĩa trong câu, lỗi về dấu câu (ngắt câu sai quy tắc, vi phạm quy tắc ngắt các bộ phận của câu, lẫn lộn các chức năng của dấu câu), trong đó đặc biệt các kiểu lỗi về dấu câu rất nhiều.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm báo cũng như các các nhà  và là một trong những tư liệu làm nền tảng cho những đề tài tiếp theo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nếu có điều kiện và thời gian, chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp ở những số báo sau để nhận định và so sánh sự thay đổi, cải tiến của báo chí, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Tuyen                                 2. Sex: Female

3.  Date of birth: 17th December 1993            4. Place of birth: Tu Dan – Khoai Chau – Hung Yen

5. Admission decision number: 2415/2015/QĐ-XHNV-SĐH on October13, 2015 issued by Rector of University of Social Science and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Survey errors using Vietnamese newspaper Ha Moi moi Electronics 2016

8. Major: Linguistics                                            Code: 60.22.02.40

9. Supervisors: Assoc Prof. PhD Trinh Cam Lan, University of Social Sciences and Humanities

10. Summary of the thesis’s findings:

At fault vocabulary, these types of errors from incorrect use, use of the wrong style,  which the error is missing the error especially popular loop from happening.

In the error of the sentence, when examining we see errors in sentence structure (sentences lacking subject matter, predicate, word order), errors in semantic relationships in sentences, (break the wrong sentence, breaking the rules of interrupting parts of the sentence, confusing the function of punctuation), in particular the type of error on the punctuation is very common.

11. Practical applicability:

The thesis's research results are a useful reference for students preparing for the press as well as for the homes and as one of the backdrops for the next topic.

12. Further research directions:

If there are conditions and time, we will study further in the following issues to identify and compare changes, improve the press, keep the clarity of Vietnamese.
Các Tin khác