TTLV: Khảo sát nhóm từ nối theo phạm trù giải thích- minh họa theo lí thuyết ba bình diện (trong tác phẩm Hồ Chí Minh tuyển tập)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nghiêm Thị Hải

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/8/1985

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập 12 tháng, từ tháng 01/2017 -  12/2017

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát nhóm từ nối theo phạm trù giải thích- minh họa theo lí thuyết ba bình diện (trong tác phẩm Hồ Chí Minh tuyển tập)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                  Mã số: 60.22.02.40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Tình

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn này là một nghiên cứu về nhóm từ nối thuộc phạm trù giải thích- minh họa theo lí thuyết ba bình diện dựa trên nguồn tư liệu khảo sát là tác phẩm Hồ Chí Minh tuyển tập. Kết quả khảo sát cho thấy:

- Khả năng kết hợp của nhóm từ nối này rất đa dạng phong phú và linh hoạt, không chỉ kết hợp với các từ loại, cụm từ mà còn kết hợp với các mệnh đề hoàn chỉnh thậm chí là cả một đoạn văn nhằm mục đích làm rõ nội dung được nói đến ở phát ngôn trước đó.

- Khi đi vào hoạt động trong văn bản, nhóm từ nối này còn góp phần tạo nên giá trị lập luận cũng như thể hiện tính truyền cảm mạnh mẽ, tính bình giá công khai của người viết đối với vấn đề được nói đến.

- Bằng việc phân tích, tìm hiểu các phương tiện nối được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng để liên kết văn bản chúng ta có thể phần nào làm rõ thêm phong cách nghệ thuật chính luận trong các tác phẩm của Người.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích giúp công tác giảng dạy văn bản và liên kết văn bản trong nhà trường hiệu quả hơn. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc phân tích văn bản trong các tình huống có từ nối. Nhờ đó mà HS, SV, người giảng dạy, thậm chí các nhà nghiên cứu có thể sử dụng từ, ngữ, câu một cách chính xác về nghĩa trong quá trình tạo lập văn bản.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu các nhóm từ nối khác dựa trên lí thuyết ba bình diện nhằm góp phần mở rộng, bổ sung thêm về mặt lí luận của ngôn ngữ học văn bản và lí thuyết phân tích diễn ngôn.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nghiêm Thị Hải                      2. Sex: Female

3. Date of birth: 15/8/1985                          4. Place of  birth: Thanh Hóa

5. Admission decision number: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH on December 31, 2014 by  the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi – Vietnam National University.

6. Changes in academic process:

- Extension of 12 (twelve) months for the training time,  from January 2017 to December 2017

7. Official thesis title: Linking words grouping survey based on the category of explanation - illustrated by the three-level theory (in works from Ho Chi Minh collection)

8. Major: Linguistics                                      Code: 60.22.02.40

9. Supervisor: Assoc.Prof. Dr Pham Van Tinh

10. Summary of the findings of the thesis:

This thesis is a study of the linking words grouping based on the category of explanation - illustrated by the three-level theory based on the survey materials, which are works from Ho Chi Minh collection. According to the thesis findings, the results can be indicated as below:

- The combined ability of linking words grouping is varied and versatile, collocating not only the type and the phrase but also the complete clauses. Moreover, it can even collocate a comprehensive paragraph for the purpose of clarifying the content mentioned in the previous statement.

- When put into usage in the text, linking words grouping also contributes to the value of the argument as well as expresses the strong inspiration and popular judgement of the author to the mentioned problem.

- By analyzing and understanding the means used by President Ho Chi Minh to link the text, we can somehow clarify the mainstream artistic style in His works.

11. Practical applicability, if any:

This thesis is designed to help the texts and text linkings lecturing at school become more effective. In addition, thesis findings will be useful for analyzing text in conjugated situations. As a result, pupils, students, lecturers, even researchers can use words, phrases, sentences in precise meaning in the process of preparing documents.

12. Further research directions:

Continuing to study on other linking words grouping based on three-level theories so as to contribute to extend and implement linguistics theories on texts and discourse analysis theories.

13. Thesis-related publications: None