TTLV: Kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về vấn đề an ninh phi truyền thống

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đoàn Thị Thu Ninh                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/08/1991

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về vấn đề an ninh phi truyền thống

8. Chuyên ngành: Báo chí học                    Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã bước đầu hệ thống hóa những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan tới kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về vấn đề an ninh phi truyền thống. Đồng thời, thông qua nghiên cứu, khảo sát nội dung báo chí viết về an ninh phi truyền thống hiện nay và thông qua phỏng vấn sâu các nhà báo chuyên tác nghiệp về vấn đề an ninh phi truyền thống, luận văn chỉ ra thực trạng sử dụng kỹ năng tác nghiệp của nhà báo. Từ đó luận văn phân tích những thuận lợi và khó khăn, hạn chế của nhà báo trong quá trình tác nghiệp về vấn đề an ninh phi truyền thống. Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về vấn đề an ninh phi truyền thống, giúp các cơ quan báo chí nâng cao nội dung thông tin về mảng đề tài này.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp giá trị tham khảo cho các cơ quan báo chí, nhà báo về kỹ năng tác nghiệp liên quan tới vấn đề “an ninh phi truyền thống”. Đặc biệt là giúp nhà báo sử dụng thành thạo các kỹ năng tác nghiệp, nâng cao nhận thức về vai trò của báo chí với vấn đề an ninh phi truyền thống.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về kỹ năng tác nghiệp của nhà báo đối với các thách thức an ninh phi truyền thống trên một số lĩnh vực mới và có sức ảnh hưởng lớn như: an ninh môi trường, an ninh lương thực, tội phạm xuyên quốc gia.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn  Không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Doan Thi Thu Ninh                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 24th August 1991                  4. Place of  birth: Hai Phong

5. Admission decision number: Decision recognizing graduate student no.3683/QD-XHNV dated 31 December 2015 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Operational skill of journalists in non-traditional security Operational skill of journalists in non-traditional security

8. Major: Journalism                                          Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Associate Professor, Dr. Dinh Van Huong - Director of Politics and Student Affairs Office, Vietnam National University, Ha Noi.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis initially systematizes both the theory and the reality related to operational skill of journalists in non-traditional security. Moreover, throughout the research and survey press articles about recent non-traditional security as well as throughout the in-depth interview with journalists specializing in non-traditional security, the thesis indicates the real situation in applying the operational skill of journalists. From that point, the thesis analyzes the advantage, difficulty and drawback of journalists in operational process with non-traditional security. As a result, the thesis suggests the solutions to enhance journalists’ operational skill in non-traditional security, which helps the press improve the content of this topic.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis contributes consulting value for the press and the journalists about operational skill related to “non-traditional security” issue. Especially, it helps the journalists apply the operational skill proficiently and raise the awareness about the press’s role with non-traditional security issue.

12. Further research directions, if any:

The author will continue researching more deeply about operational skill of journalists with non-traditional security challenge in some new and high affected fields like environment security, food security, international crime.

13. Thesis-related publications: None