TTLV: Mô hình sinh kế trên sóng truyền hình địa phương (khảo sát Đài PT – TH Hải Phòng, Đài PT – TH Tuyên Quang từ 4/2016 đến 4/2017)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Phúc Lập                                            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/05/1981

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Mô hình sinh kế trên sóng truyền hình địa phương (khảo sát Đài PT – TH Hải Phòng, Đài PT – TH Tuyên Quang từ 4/2016 đến 4/2017)

8. Chuyên ngành: Báo chí học                 Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Chí Trung

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn “Mô hình sinh kế trên sóng truyền hình địa phương” là một đề tài hoàn toàn mới, chưa từng được nghiên cứu. Trong đó, tác giả đã bổ sung  lý thuyết về truyền thông, truyền hình, truyền thông phát triển, mô hình sinh kế; nêu bật vai trò, hiệu quả của truyền thông trong triển khai, đưa các mô hình sinh kế vào thực tiễn. Với ưu thế về hình ảnh trực quan, đa dạng hình thức thể hiện, tác giả nhận định truyền hình là loại hình báo chí có nhiều lợi thế trong việc phản ánh chân thực và đầy đủ về các mô hình sinh kế. Bằng việc khảo sát thực trạng truyền thông về mô hình sinh kế trên Đài phát thanh - Truyền hình Hải Phòng và Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang, chương 2 đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của quá trình truyền thông về mô hình sinh kế. Những ưu điểm, kết quả đạt được là bài học để các địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng. Từ các vấn đề tồn tại, bất cập mà tác giả đã phân tích, chương 3 của luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần định hướng, hỗ trợ các cơ quan, các nhà quản lý địa phương để thực thi các chính sách kinh tế phù hợp với tình hình cụ thể mỗi nơi, đóng góp vào sự phát triển bền vững quốc gia.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

- Góp phần nâng cao chất lượng truyền thông về mô hình sinh kế trên sóng truyền hình địa phương.

- Giúp các địa phương được chọn nghiên cứu trong luận văn thấy được những kế quả đạt được và những tồn tại để có chiến lược phát triển sinh kế phù hợp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :  Nguyen Phuc Lap                       2. Sex: Female

3. Date of birth: May 10th 1981                         4. Place of  birth: Haiphong city

5. Admission decision number: 3683/QĐ-XHNV dated December 31st 2015 of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The model of livelihood on local television (Survey of  Hai Phong  Radio - Television, Tuyen Quang Radio - Television from 4/2016 to 4/2017)

8. Major: Journalism                                            Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Ph.D Bui Chi Trung

10. Summary of the findings of the thesis:

Thesis "The model of livelihood on local television" is a completely new subject, never studied. In it, the author has added the theory of communication, television, communication development, livelihood model; Highlighting the role and effectiveness of communication in implementation, bringing the livelihoods into practice. With the advantage of visual imagery, diversified forms of expression, the author considers that television is a type of journal that has many advantages in reflecting true and full of livelihood models. By examining the reality of communication on livelihood models on Haiphong Radio – Television and Tuyenquang Radio - Television, chapter 2 shows the advantages and limitations of communication on livelihood models. The advantages, results are lessons learned for the local to continue to promote, multiplication. From the problems and inadequacies that the authors have analyzed, the chapter 3 of thesis proposes some solutions that help orient and support local agencies and administrators to implement economic policies In accordance with the specific situation of each place, contribute to the sustainable development of the country.

11. Practical applicability, if any:

- Contributing to improve the quality of communication on livelihood models on local television.

- Helping the selected localities in the dissertation see the achievements and shortcomings for a suitable livelihood development strategy.

12. Further research directions, if any: No          

13. Thesis-related publications: