TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thanh Xuân

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/07/1979

4. Nơi sinh: Bạc Liêu

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia HN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt

8. Chuyên ngành: Du lịch               Mã số: thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Mai Hoa – Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về du lịch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy lợi ích của cộng đồng địa phương.

Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch nông thôn tại một số điểm nghiên cứu (làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên, làng hoa Xuân Thành...) nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt.

Đề xuất định hướng, giải phát phát triển du lịch nông thôn khu vực nghiên cứu.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn gợi ý một số giải pháp giúp các cơ quan quản lí du lịch ở Lâm Đồng xem xét khả năng áp dụng mô hình đề xuất vào thực tiễn, nhằm phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt nói riêng và các điểm có khả năng và điều kiện phát triển du lịch nông thôn khác ở Lâm Đồng nói chung.

- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành du lịch, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cơ quan quản lý du lịch.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Do Thi Thanh Xuan                          2. Sex: Female

3. Date of birth: 04th July, 1979                             4. Place of  birth: Bac Lieu

5. Admission decision number: No.3683/QĐ-XHNV, dated 31 December, 2015 by the rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University of Hanoi

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Research on the developement of rural-tourism in Da Lat.

8. Major: Tourism and Travel Management          Code:

9. Supervisors: Dr. Tran Thi Mai Hoa - Faculty of Tourism Studies, USSH, VNU, Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has summarized basic theories on rural tourism, such as notions, characters, principles and the role of developing rural tourism in Vietnam. Based on the results of surveying and evaluating tourism resources and typical tourism models of some flower villages (e.g. Van Thanh, Ha Dong, Thai Phien, Xuan Thanh, etc.), the thesis has overviewed and clarified current situations of rural tourism activities in the boundary of Da Lat and its potentials for development. Finally, the thesis has suggested some general solutions, as well as specific measures, to sustainably developing rural tourism with the preservation and promotion for the interest of local communities at the research area.

11. Practical applicability:

The thesis suggested rural tourism managerial models (particularly for flower villages) that hopefully can apply by the tourism state agency of Lam Dong Province. Futhermore, this thesis can be used as a good reference for students, graduates and learners interested in tourism and rural tourism.

12. Further research directions: 

13. Thesis-related publications: