TTLV: Phan Khôi và một số cuộc tranh luận tiêu biểu trên báo chí nửa đầu thế kỷ XX

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Minh Hằng             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/11/1981

4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Phan Khôi và một số cuộc tranh luận tiêu biểu trên báo chí nửa đầu thế kỷ XX

8. Chuyên ngành: Báo chí học.                   Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với đề tài nghiên cứu “Phan Khôi và một số cuộc tranh luận tiêu biểu trên báo chí nửa đầu thế kỷ XX”, Luận văn đã khái quát một số thông tin về cuộc đời và sự nghiệp báo chí của Phan Khôi. Cùng với đó, Luận văn bước đầu đưa ra được những vấn đề lý luận về tranh luận trên báo chí – khái niệm hầu như chưa từng được nghiên cứu bài bản. Trên cơ sở hệ thống lý luận này, Luận văn hệ thống hóa những vấn đề tranh luận trên báo chí những năm đầu thế kỷ XX và những bài viết tranh luận của Phan Khôi trên báo chí. Đồng thời phân tích những nội dung tranh luận của Phan Khôi về các vấn đề: học thuật – văn học nghệ thuật và tư tưởng – xã hội, là những vấn đề Phan Khôi để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Từ đó, Luận văn làm rõ phương pháp tranh luận, trục logic trong tranh luận và nghệ thuật tranh luận trên báo chí của Phan Khôi.

Qua tìm hiểu một cách cặn kẽ và sâu sắc về lý luận tranh luận cũng như các cuộc tranh luận trên báo chí của Phan Khôi, Luận văn chỉ ra một số kinh nghiệm tranh luận trên báo chí của Phan Khôi có thể vận dụng vào thực tiễn báo chí hiện đại ngày nay để nâng cao hiệu quả thông tin của báo chí.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Về mặt thực tiễn, đề tài kỳ vọng trở thành nguồn thông tin tham khảo hữu ích đối với các cơ quan quản lý báo chí, các tòa soạn báo, nhà báo để tạo ra môi trường tranh luận, văn hóa tranh luận trên báo chí hiện đại.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu toàn diện các cuộc tranh luận của Phan Khôi

- Nghiên cứu tư duy phản biện của Phan Khôi qua các tác phẩm báo chí

- Nghiên cứu các cuộc tranh luận trên báo chí ngày nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Minh Hang         2. Gender: Feman

3. Date of birth: 09/11/1981                        4. Place of birth: Namdinh city, Namdinh province

5. Admission Number: 3683/QD-XHNV dated 31/12/2015 by the Rector of Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in the training process: None

7. Title of the thesis: Phan Khoi and some typical debates in the press in the first half of the twentieth century

8. Major: Journalism                                    Code: 60.32.01.01

9. Supervisor: Prof. Dr. Do Quang Hung, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

10. Summary of findings of the thesis:

With the topic "Phan Khoi and some typical debates in the press in the first half of the twentieth century", the thesis generalizes some information about Phan Khoi's life and his press career. Along with that, the thesis initially deals with theoretical issues of debate in the press - concepts that have never been studied in detail. Depend on this theoretical system, the thesis systematized the debates in the early twentieth-century press and Phan Khoi's debates in the press. Simultaneously, the thesis analyzes Phan Khoi's discussion of many issues such as academics - literature, art and ideology- society, which are the issues Phan Khoi had given his deepest impression. From those results, the thesis illumines the method of argumentation, the logical axis of debate and art of debate in the press of Phan Khoi.

Through thorough and in-depth exploration of argumentative theories as well as debates of Phan Khoi, the thesis points out that some debate experiences of Phan Khoi can be applied in modern press practice to improve the effectiveness of the press.

11. Practical applicability

On the practical side, the thesis expects to become a useful source of reference information for press management agencies, newspaper offices as well as journalists to create an atmosphere of debate, a culture of debate in the modern press.

12. Further research directions

- Study comprehensively Phan Khoi's debates

- Study the critical thinking of Phan Khoi through his press works

- Study the debates in the press today.

13. Thesis-related publications: None