TTLV: Phong cách quay phim của Emmanuel Lubezki trong 3 bộ phim Children of Men, Gravity và The Revenant

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đặng Hà Phương                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/08/1986

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn đến 31/12/2017

7. Tên đề tài luận văn: Phong cách quay phim của Emmanuel Lubezki trong 3 bộ phim Children of Men, Gravity và The Revenant

8. Chuyên ngành: Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình            Mã số: 60.21.02.31

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phùng Ngọc Kiên, Phòng Văn học nước ngoài - Viện Văn học.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đã có một giai đoạn dài, các nhà nghiên cứu và công chúng có niềm tin rằng đạo diễn là người chịu trách nhiệm tối cao đối với thể loại, phong cách và ý nghĩa của bộ phim nên việc định danh tác giả chỉ được tập trung vào đạo diễn. Đây là một trong những quan điểm có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh đương đại, đồng thời là một lối mòn, khi phủ định vai trò của những cá nhân chủ chốt khác. Với Emmanuel Lubezki, dù được giới chuyên môn công nhận tài năng, nhưng chưa ai chỉ ra sự thống nhất về phong cách, sự kiên định về thẩm mỹ, và bản sắc cũng là biểu hiện của một tác giả.

Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa khái niệm tác giả và phong cách tác giả điện ảnh; tìm hiểu các tác phẩm của Emmanuel Lubezki. Từ đó chỉ ra sự kiên định trong sáng tạo và hình thành phong cách quay phim.

Thứ hai, phân tích hệ thống cảnh quay trong phim Children of Men, Gravity (Alfonso Cuarón) và The Revenant (Alejandro González Iñárritu) để thấy các mẫu số chung về hình thức thể hiện, ý tưởng về độ dài cú quay.

Thứ ba, phân tích phong cách quay phim như một hệ thống ngôn ngữ điện ảnh, thông qua phân tích các yếu tố cụ thể như: quay phim, ánh sáng, bối cảnh, điểm nhìn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn làm tài liệu cho sinh viên nghiên cứu về văn học và điện ảnh, truyền thông đa phương tiện, nghệ thuật đa phương tiện...

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Cái Siêu tôi của các nhân vật chính trong phim của Alfonso Cuarón.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dang Ha Phuong                                       2. Sex: Female

3. Date of birth: 12/08/1986                                            4. Place of birth: Hoa Binh

5. Admission decision number: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH. Dated: December, 31st, 2014 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Renewal to 31/12/2017

7. Official thesis title: Filmed style of Emmanuel Lubezki in the films Children of Men, Gravity and The Revenant

8. Major:  Film and television theory and criticism         Code: 60.21.02.31

9. Supervisors: Dr. Phung Ngoc Kien, Department of Foreign Literature - Literature Institute, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

There has been a long period of researchers, and the public has the belief that the director is ultimately responsible for the genre, style, and meaning of the film. Therefore, the author's name is only focused on the director. This is one of the most influential views in contemporary film history, as well as a pathway, in negating the role of other key individuals. With Emmanuel Lubezki, even though recognized by the professional about his talent, but no one has pointed out the unification of style, aesthetics, and identity are the expression of an author.

First, the thesis systematizes the concept "the auteur" and the style of the auteur; research the works of Emmanuel Lubezki. Since then, we prove the consistency in creativity and style of filming.

Second, analysis of the scene in the film Children of Men, Gravity (Alfonso Cuarón) and The Revenant (Alejandro González Iñárritu) to see the common denominator of expression, the form of image and the idea of shot's length.

Third, analyze the style of filming as a film language system, through analysis of specific factors such as cinematography, lighting, context, point of view.

11. Practical applicability, if any:

Theses are materials for students studying literature and cinema, multimedia communications, multimedia art...

12. Next research directions:

The SuperEgo of the main characters in the movie of Alfonso Cuarón.

13. Published works related to thesis: None.