TTLV: Quan hệ Trung Quốc – Myanmar giai đoạn 2001-2015

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Phạm Ngọc Giang

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/02/1978               

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Trung Quốc – Myanmar giai đoạn 2001-2015

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế                  Mã số: 60.31.02.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ ba nội dung chính: Các yếu tố cơ bản tác động đến quan hệ Trung Quốc-Myanmar giai đoạn 2001-2015; Thực trạng quan hệ Trung Quốc-Myanmar giai đoạn 2001-2015; Triển vọng quan hệ Trung Quốc-Myanmar đến 2020 và một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Trên cơ sở phân tích những yếu tố cơ bản tác động đến quan hệ Trung Quốc-Myanmar giai đoạn 2001-2015 như tình hình thế giới, khu vực; tình hình nội tại mỗi nước; lịch sử quan hệ quan nước trước năm 2001 và sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn tại Myanmar trong giai đoạn này, luận văn đã làm rõ mối quan hệ Trung Quốc-Myanmar giai đoạn 2001-2015 trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại; quốc phòng, an ninh; kinh tế và văn hóa xã hội. Luận văn đã dự báo về triển vọng quan hệ Trung Quốc-Myanmar đến 2020 và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Myanmar.

Đã có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về Trung Quốc, Myanmar nói chung nhưng luận văn là công trình nghiên cứu cụ thể và tổng hợp về mối quan hệ Trung Quốc-Myanmar giai đoạn 2001-2015. Kết quả nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn đã cung cấp những thông tin hữu ích, khái quát và toàn diện về quan hệ Trung Quốc-Myanmar giai đoạn 2001-2015, từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Myanmar.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Myanmar vẫn đang trong giai đoạn cải cách, chuyển đổi sang chính quyền dân sự. Dưới sự lãnh đạo của Đảng NLD, dự báo mối quan hệ Trung Quốc-Myanmar còn nhiều thay đổi. Quan hệ giữa hai nước vẫn là đè tài nghiên cứu thú vị và mang tính thời sự.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Ngoc Giang                 2. Sex: Male

3. Date of birth: 18/02/1978                        4. Place of  birth: Nam Dinh, Viet Nam.

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV Dated 31/12/2015, of the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: China-Myanmar Relations during 2001 to 2015

8. Major: International Relations                Code: 60.31.02.06

9. Supervisors: Dr. Nguyen Xuan Cuong, Director of Institute of Chinese Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences.

10. Summary of the findings of the thesis:

In this thesis, I studied and clarified three main contents: the basic elements influencing the China – Myanmar relations during 2001 to 2015; the actual situation of the China – Myanmar relations during 2001 to 2015; prospects of the China – Myanmar relations by 2020 and some recommendations for Vietnam.

By analysing the basic elements influencing the China – Myanmar relations during 2001 to 2015 such as the world and region situation, the internal situation of China and Myanmar; the history of the China – Myanmar relations before 2001 and the competition for influence between great nations in Myanmar in this period, the thesis clarified the China – Myanmar relations at three fields: political and diplomatic relations; defense and security relations; economic and cultural relations. The thesis also forecasted  prospects of the China – Myanmar relations by 2020 and gave some recommendations for Vietnam in the relations with China and Myanmar.

Generally, there are many works and writings about China, Myanmar, but this thesis is the one that studied concretely and synthetically the China – Myanmar relations during 2001 to 2015. Its research results have both theoretical and practical contributions.

11. Practical applicability, if any:

This thesis provided with useful, general and all-sided informations about the China – Myanmar relations during 2001 to 2015, gave recommendations of policy and experience lessons for Vietnam in the relations with China and Myanmar. 

12. Further research directions, if any:

Myanmar is still in the stage of reform and change into civil regime. Under the leader of the NLD Party, the China – Myanmar relations are forecasted to have many changes. The relations between China and Myanma will be an interesting and topical resarch subject.

13. Thesis-related publications:
Các Tin khác