TTLV: Quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng đối với báo chí thông qua những vụ việc tiêu biểu

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hoài Thu

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/7/1980

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: “Quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng đối với báo chí thông qua những vụ việc tiêu biểu”.

8. Chuyên ngành: Báo chí                 Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn hệ thống hóa lại các khái niệm về: báo chí, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về báo chí; đưa ra những văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ quản lý nhà nước đối với báo chí. Từ thực trạng quản lý nhà nước đối với báo chí của thành phố Hải Phòng và các vụ việc tiêu biểu về báo chí diễn ra tại Hải Phòng, tác giả đã nhận định về nguyên nhân thành công, hạn chế của công tác quản lý nhà nước đối với báo chí và rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp có thể áp dụng trong quản lý báo chí vĩ mô hoặc cụ thể để phù hợp với tình hình địa phương và linh hoạt với từng bối cảnh vụ việc. Tác giả cố gắng thể hiện rõ được quan điểm, chủ trương thành phố Hải Phòng trong công tác quản lý nhà nước về báo chí sao cho báo chí phát triển mà không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Các cơ quan quản lý về nhà nước tại địa phương hoàn toàn có thể tham khảo nội dung luận văn để hoàn thiện công tác quản lý báo chí; các cơ quan báo chí có thể tham khảo Luận văn để tìm hiểu về công tác quản lý báo chí của nhà nước để chỉ đạo và hướng dẫn phóng viên, nhà báo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định Luật báo chí.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

“Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí của Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các báo Trung ương đặt tại địa phương”.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Hoai Thu                      2. Sex: Female

3. Date of birth: July 3rd 1980                         4. Place of  birth: Thaibinh province

5. Admission decision number: 3683/QĐ-XHNV dated December 31th 2015, of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: “State Administration of Hai Phong City for the press through the typical incidents”

8. Major: Journalism                                          Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Associate Professor Ph.D Dinh Van Huong 

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis “State Administration of Hai Phong City for the press through the typical incident”  systemizes the concepts of: the press, state management, state management of the press; produces legal documents as a basis for state management of the press. From the state management of the press in Hai Phong city and the typical press incidents taking place in Hai Phong, the author has identified the reasons for the success and limitation of the state management for the press and draw some lessons learned and provide solutions that can be applied in macro or specific press management to suit the local situation and flexibility with each context. The author tries to express the viewpoints and policies of Hai Phong city in the state management for the press to develope press without affecting the socio-political and social situation on locality.

11. Practical applicability, if any:

Local authorities can completely refer to the thesis content to improve the management of the press; Press agencies may refer to the thesis to learn about the management of the state press in order to direct and guide journalists to operate according to the principles, purposes and provisions of the Press Law.

12. Further research directions, if any:

Raising the effectiveness of the State management of press activities of representative offices, permanent correspondents of local newspapers locally

13. Thesis-related publications: No