TTLV: Quan niệm về Trung, Hiếu trong tư tưởng của Phùng Khắc Khoan

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Ngọc Mai

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/05/1992

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm về Trung, Hiếu trong tư tưởng của Phùng Khắc Khoan

8. Chuyên  ngành: Triết học                     Mã số: 15.03.50.92

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hạnh, Trường Đại Khoa học xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Phùng Khắc Khoan là một trong những nhà tư tưởng tiêu biểu của Việt Nam ở thế kỷ XVI – XVII. Đề tài luận văn tập trung làm rõ những điều kiện, tiền đề cho sự hình thành về quan niệm Trung, Hiếu trong tư tưởng của Phùng Khắc Khoan. Hệ thống hóa và phân tích những nội dung cơ bản về các quan niệm ấy, từ đó đưa ra đánh giá, nhận xét về giá trị và hạn chế của quan niệm Trung, Hiếu  trong tư tưởng của ông.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Ngoc Mai                   2. Sex: Female

3. Date of birth: May 19, 1992                         4. Place of  birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 2415/2015/QĐ-XHNV-SĐH, Dated: October 13, 2015 of the Principal University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The concept of Trung, Hieu in the thought of Phung Khac Khoan.

8. Major: Philosophy                                        Code: 15.03.50.92

9. Supervisors: Dr.Tran Thi Hanh ,University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

Phung Khac Khoan was one of the most prominent thinkers of Vietnam in the 16th - 17th centuries. The topic concentrates on clarifying the conditions, the precondition for the formation of the concept of Trung, Hieu in the thought of Phung Khac Khoan. Systematize and analyze the basic contents of these concepts, from which to evaluate and comment on the value and limitations of the concept of Trung, Hieu in his thought.

11. Practical applicability, if any:                       

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:
Các Tin khác