TTLV: Quan niệm về giáo dục của John Locke trong tác phẩm “Vài suy nghĩ về giáo dục”

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hồng Linh                          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/3/1990

4. Nơi sinh: Liên Hồng - Đan Phượng -Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV-SĐH, ngày: 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm về giáo dục của John Locke trong tác phẩm “Vài suy nghĩ về giáo dục”.

8. Chuyên ngành: Triết học                    Mã số: 60.22.03.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

John Locke là một trong những triết gia tiêu biểu nhất của triết học Anh. Ông có đóng góp đáng kể cho nền tri thức của nhân loại trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế học, y học, khoa học và đặc biệt là triết học chính trị, giáo dục. Đề tài luận văn tập trung làm rõ quan niệm về giáo dục của John Locke trong tác phẩm “Vài suy nghĩ về giáo dục”; làm rõ bối cảnh và tiền đề cho sự hình thành quan niệm về giáo dục của John Locke;phân tích nội dung cơ bản trong quan niệm về giáo dục thể hiện trong tác phẩm. Qua đó đánh giá những đóng góp và hạn chế trong quan niệm về giáo dục của ông.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Góp phần hiểu sâu hơn về giáo dục của John Locke, làm tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu liên quan về John Locke nói riêng và lĩnh vực giáo dục nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

MASTER’S THESIS INFORMATION

1. Full name: Nguyen Thi Hong Linh            2. Gender: Female

3. Date of birth: March 3, 1990                    4. Place of birth: Lien Hong - Đan Phuong -Ha Noi

5. Admission decision number: 2415/2015/QĐ-XHNV-SĐH, Dated: October 13, 2015 of the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Academic process changes: None

7. Official thesis title: John Locke's educational conception in "Some Thoughts concerning Education"

8. Major: Philosophy                                       Code: 60.22.03.01

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Hung- University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

10. Summary of the findings of the thesis:

John Locke is one of the most famous philosophers of British philosophy. He made significant contributions to human knowledge in many fields, such as: economics, medicine, science, especially political philosophy and education. The topic of thesis focuses on clarifying John Locke’s educational conception in “Some thoughts concerning education”, providing context and premise for the formation of John Locke’s educational conception, analyzing the basic content of educational conception embodied in the work, in order to evaluate the contributions and limitations of his educational conception.

11. Practical applicability, if any:   

This thesis contributes to the deeper understanding of John Locke’s educational thoughts, makes reference material for researches relating John Locke in practical and the field of education in general.

12. Further research directions, if any: None       

13. Thesis-related publications: None                   
Các Tin khác