TTLV: Sự biến đổi nghi lễ hầu trong trong tín ngưỡng thờ Mẫu hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thành Trung                                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/08/1993                                                             

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Sự biến đổi nghi lễ hầu trong trong tín ngưỡng thờ Mẫu hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương)

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                    Mã số: 60.22.03.09

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hữu Thảo - Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã chỉ ra những biến đổi của nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Phân tích làm rõ những biến đổi của nghi lễ Hầu đồng hiện nay thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương. Từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm bảo tồn những giá trị vốn có của loại hình tín ngưỡng này.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Nhìn nhận sự biến đổi của nghi lễ Hầu đồng hiện nay để có cách ứng xử khi làm công tác tôn giáo đối với các loại hình tín ngưỡng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nếu có điều kiện, học viên tiếp tục nâng cao và mở rộng vấn đề nghiên cứu ở bậc Tiến sĩ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Học viên có 01 bài báo “Sự ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Mẫu đến các tôn giáo ở Việt Nam”, đăng ở Tạp chí Công tác Tôn giáo số 8/2017.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyễn Thanh Trung             2. Sex: Male

3. Date of birth: August 4, 1993                 4. Place of  birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV, Dated: December 31, 2015 of the Principal University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The ritual change is in the worship of the present mother worship (By case study in Hai Duong province)

8. Major: Relegion                                      Code: 60.22.03.09

9. Supervisors: Mr Ngo Huu Thao - Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration 

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has pointed out the changes of Homo ritual in the worship of Mother. Analyzes clarify the changes of hermit ritual now through case study in Hai Duong province. Thus, recommendations are made to preserve the inherent values ​​of this type of belief.

11. Practical applicability, if any:

Recognize the variation of the hermit ritual nowadays in order to be able to behave when doing religious work for different types of faith.

12. Further research directions, if any:

This thesis is a solid background for the student to improve and study further at the doctoral level.

13. The published works are related to the thesis:

The student has an article with the title The influence of the worship of Mother worship to religions in Vietnam, "published in the Journal of Religious Work No. 8/2017.