TTLV: Sử dụng Facebook trong sản xuất và quảng bá tin tức tại Thông tấn xã Việt Nam

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Bùi Lâm Khánh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/10/1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Sử dụng Facebook trong sản xuất và quảng bá tin tức tại Thông tấn xã Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                 Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo – Hội Nhà báo Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đưa ra những lý luận về Facebook và mối quan hệ giữa mạng xã hội này với báo chí. Đặc biệt, luận văn đã chỉ rõ cách thức khai thác, sử dụng thông tin trên Facebook để sản xuất tin tức. Từ việc khảo sát thực trạng sử dụng Facebook trong sản xuất tin tức tại ba cơ quan báo chí (Báo điện tử Vietnamplus, Báo Thể thao và văn hóa, Kênh Truyền hình Thông tấn), luận văn làm rõ quá trình khai thác thông tin trên Facebook để sản xuất tin tức, cách thức quản trị các fanpage trong việc quảng bá tin tức đến với công chúng. Qua khảo sát, tác giả chỉ ra những thành công và hạn chế tại ba cơ quan này. Trong chương 3, từ nghiên cứu kinh nghiệm của báo chí thế giới và Việt Nam, luận văn đề xuất một số giải pháp đổi mới hoạt động cho các cơ quan báo chí. Tác giả cũng đề cập đến những  xu hướng và chiến lược cho các cơ quan báo chí trong việc ứng xử với mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Áp dụng trong việc đổi mới phương thức sử dụng mạng xã hội tại các cơ quan báo chí của Thông tấn xã nói riêng và Việt Nam nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu đối các mạng xã hội khác và đối với các cơ quan báo chí ngoài Thông tấn xã Việt Nam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Lam Khanh                     2. Sex: Male

3. Date of birth: 15/10/1982                       4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3683/QĐ-XHNV Dated: December 31/2015, of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: 

7. Official thesis title: Use facebook in creating and promoting news in Vietnam News Agency.

8. Major: journalism                                     Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Assoc. Prof. PhD Nguyen Thanh Loi

10. Summary of the findings of the thesis:

The dissertation provided theories about Facebook and the relationship between this social network and the press. The dissertation has particularly indicated how to exploit and use information on Facebook to produce news. In the survey of Facebook use in news production at three press agencies, including Vietnamplus online newspaper, Sports and Culture newspaper and Vnews television chanel, the dissertation clarified the process of exploiting information on Facebook to produce news and the way to manage fan-pages in the news broadcast to the public. Through the survey, the author pointed out the successes and limitations of these three agencies in the exploitation. In Chapter 3, in the study of experiences of the world and Vietnamese press, the dissertation proposed a number of innovative solutions for press agencies’ management. The author also mentioned the trends and strategies for the media in dealing with social networking in general and Facebook in particular.

11. Further research directions, if any:

Research on social networks other and with other press agencies

12. Thesis-related publications: