TTLV: Sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp GS.VS Nguyễn Văn Hiệu)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Hùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/10/1987

4. Nơi sinh: Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV Ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp GS.VS Nguyễn Văn Hiệu)

8. Chuyên ngành: Lưu trữ                       Mã số: 60.32.03.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Nguyễn Văn Hàm, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tác giả đã nghiên cứu, hệ thống lại về lý luận công tác lưu trữ tài liệu của các phông lưu trữ cá nhân nói chung và tài liệu lưu trữ các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói riêng.

Trên cơ sở những nghiên cứu thực tế, luận văn đã có những đánh giá về thực trạng trong công tác sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ của các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói chung và trường hợp GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, những khó khăn trong việc thực hiện công tác sưu tầm, thu thập tài liệu đó.

Từ những thực trạng về công tác sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, tác giả mạnh dạn đề xuất 3 nhóm giải pháp với 07 giải pháp cụ thể nhằm sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ để quản lý và phát huy giá trị tài liệu được hiệu quả, khoa học.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Hệ thống lại cơ sở lý luận để các đơn vị trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thể áp dụng đối với việc sưu tầm, thu thập tài liệu lưu trữ của các nhà khoa học tiêu biểu nói riêng và của các cá nhân nói riêng

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ các nhà khoa học tiêu biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Minh Hung                   2. Sex: Male

3. Date of birth: October 9th, 1987               4. Place of  birth: Tien Phong, Pho Yen, Thai Nguyen Province

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV Dated 31/12/2015 of Rector of University of Social Sciences and Humanities Hanoi - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Collecting documents and archives of typical scientists of Vietnam Academy of Science and Technology (Case of Academician Professor Nguyen Van Hieu)

8. Major: Archives                                          Code: 60.32.03.01

9. Supervisors: A/ Prof. Nguyen Van Ham, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

The author studied and systematized the theory on archives of personal documentation in general and archives of typical scientists of the Vietnam Academy of Science and Technology in particular.

Basing on actual research, the thesis provides evaluation as well as difficulties on situation of collection of the archives documents on typical scientists of the Vietnam Academy of Science and Technology generally and  specially the case of Academician Professor Nguyen Van Hieu. Through results of the study, the author recommends 03 groups of solutions with 7 specialized methods in order to collect and find out documents to be managed and contribute to valuate effectively and systematically documentation on file.

11. Practical applicability, if any:

Systematize the theorist basis to be applied by Departments and Research Institutes under the Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) in order to collect and find out data related to typical scientists as well as personal information of the VAST’s staff.

12. Further research directions, if any:

Valuate archives related to typical scientists of the Vietnam Academy of Science and Technology.

13. Thesis-related publications: