TTLV: Tham vấn cho người chồng có hành vi bạo lực gia đình

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Trịnh Thị Lý                                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/06/1983                                                      

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1883/QĐ-XHNV-SĐH ngày: 21/10/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định tạm ngừng học tập số 726/QĐ-XHNV ngày 22/10/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận văn: Tham vấn cho người chồng có hành vi bạo lực gia đình.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học            Mã số: 60.31.04.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thu Hương, Giảng viên khoa Tâm lý học trường ĐHKHXH&NV.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Về lý luận: Luận văn đã làm rõ và hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản về bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia đình, tham vấn gia đình đối với người chồng gây bạo lực. Trên cơ sở các khái niệm đó, luận văn đưa ra hệ thống các yếu tố tâm lý cá nhân (nhận thức, xúc cảm) dẫn đến hành vi bạo lực gia đình ở người chồng, cũng như các yếu tố giúp gia tăng/giảm thiểu hoặc chấm dứt hành vi bạo lực trong gia đình.

Trên cơ sở kết hợp các lý thuyết về giới và lý thuyết về tham vấn, luận văn đã đưa ra những điểm cốt lõi giúp cán bộ tham vấn tác động hiệu quả tới người chồng có hành vi bạo lực gia đình.

Về thực tiễn: Luận văn mô tả được thực trạng hành vi bạo lực của người chồng trong gia đình ở nhóm khách thể nghiên cứu. Đồng thời, luận văn cũng đã đưa ra được thực trạng hoạt động tham vấn cho những người chồng có hành vi bạo lực gia đình, mô tả các bước cơ bản trong quá trình tham vấn và những điểm cần chú ý khi tham vấn gia đình cho người chồng gây bạo lực, phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả của quá trình tham vấn. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số kiến nghị đối với những người tham vấn cho người chồng gây bạo lực, những cán bộ tham vấn gia đình ở cấp cộng đồng và cho các cán bộ công tác xã hội trong lĩnh vực bạo lực gia đình.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn có thể được ứng dụng để trợ giúp cho những trường hợp phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành lưu trú tại các ngôi nhà tạm lánh do Trung ương Hội Phụ nữ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Đồng thời, có thể ứng dụng để hỗ trợ giải quyết những khó khăn tâm lý gặp phải ở những người chồng gây bạo lực.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Trinh Thi Ly                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 05/06/1983                         4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 1883/2010/QĐ-XHNV- SHĐ dated 21/10/2010 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam National University in Hanoi.

6. Changes in academic process: Decided to suspend study number 726/QĐ-XHNV dated 22/10/2015 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi.

7. Official thesis title: Consultation for husbands who commit acts of domestic violence.

8. Major: Psychology                                    Code: 60.31.04.01

9. Supervisors: Assoc. Prof Ph.D Tran Thu Huong, lecturer at the faculty of psychology, University of Social Sciences and Humanities VNU-Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Theoreticaly: The thesis clarifies and systematizes some basic concepts of domestic violence, domestic violence, family counseling for violent husbands. Based on these concepts, the thesis presents a system of individual psychological factors (cognitive, emotional) that lead to domestic violence in husbands, as well as factors that increase / decrease minimum or terminate violent acts of in the family.

Based on theories of gender and counseling the thesis has proposed the core points in according to help the counselor to act effectively on husband with domestic violence practically

In practically: The thesis describes the situation of domecstic violent of husband in in the studied subject. At the same time, the thesis also bring out the status of consultation activities for husbands with domestic violence, describes basic steps in the counseling process and points to notice in family counseling for husband with domestic violence, analyze the factors affecting the effectiveness of the consultation process. On this basis, the thesis propose several recommendations to those who consulted husbands with violence, family counselors at community level, and social workers in the field of family violence.

11. Practical applicability:

Theoretical and practical research findings can be used to assist in cases of abusive women and girls staying in temporary residences organized by the Central Women's Union and the Ministry of, Invalids and Social welfares. At the same time, it can be used to assist in addressing the psychological difficulties encountered by violent husbands.

12. Further research directions: No

13. Thesis-related publications: No