TTLV: Thi pháp tự sự trong truyện cổ tích tác giả qua sáng tác của L.Vecenslava và B.Nemcova

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Quang Quân                                                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/09/1989

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thi pháp tự sự trong truyện cổ tích tác giả qua sáng tác của L.Vecenslava và B.Nemcova

8. Chuyên ngành: Lý luận văn học                                Mã số: 60.22.01.20

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thành Hưng – Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã đã hệ thống hóa được các vấn đề lí thuyết cơ bản và lịch sử vấn đề nghiên cứu về thi pháp học nói chung và thi pháp tự sự truyện cổ tích tác giả nói riêng.

- Luận văn là công trình lý luận, nhìn nhận các sáng tác cổ tích của L.Vecenslava và B.Nemcova, trên phương diện thi pháp tự sự như: người kể chuyện, điểm nhìn trần thuật, nhân vật, kết cấu, không gian và thời gian nghệ thuật. Từ đó khái quát những đặc điểm thi pháp tự sự của thể loại cổ tích tác giả - một thể loại phổ biến trong các nền văn học trên thế giới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Làm tư liệu tham khảo cho sinh viên khoa Văn học và những người đam mê nghiên cứu về cổ tích tác giả nói chung và về nhà văn L.Vecenslava và B.Nemcova nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Quang Quan                      2. Sex: Male

3. Date of birth: 12/09/1989                                 4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2015 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University, Ha Noi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title:  Narrative poetics of writer’s fairy tales by L.Vecenslava and B.Nemcova’s works

8. Major: Literary theory                                        Code: 60.22.01.20

9. Supervisors: PhD Pham Thanh Hung, Department of Literature – Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis has systematized the fundamental theoretical matters and the literature review of studying purpose – poetics and narrative poetics of writer’s fairy tales.

- The thesis is a theoretical work, recognizing L.Vecenslava and B.Nemcova’s works on aspects such as: narrator, point of view, character, structure, space and time in literature. So, generalized some characteristics in narrative poetics of writer’s fairy tales – one of popular genre in the world.

11. Practical applicability, if any:

Make reference materials for students of literature and research enthusiasts for writer’s fairy tales and L.Vecenslava, B.Nemcova’s works.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No
Các Tin khác