TTLV: Thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên báo chí địa phương (khảo sát báo Hải Phòng điện tử và Quảng Ninh điện tử từ 3/2016 đến 3/2017)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Huyền Trang            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26 - 12 - 1985

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên báo chí địa phương (khảo sát báo Hải Phòng điện tử và Quảng Ninh điện tử từ 3/2016 đến 3/2017)

8. Chuyên ngành: Báo chí học                 Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn khảo sát thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên báo Hải Phòng điện tử và báo Quảng Ninh điện tử từ từ 3/2016 đến 3/2017; phỏng vấn sâu các nhà lãnh đạo, quản lý về FDI, các nhà đầu tư nước ngoài, lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên báo mạng điện tử chuyên trách về thông tin FDI. Từ đó, luận văn đã chỉ ra các yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin FDI trên báo chí địa phương; những thành công và hạn chế của báo Hải Phòng điện tử và Quảng Ninh điện tử trong quá trình sản xuất tin, bài tuyên truyền, phản ánh về FDI. Thông qua các cuộc phỏng vấn sâu, luận văn nêu ra mối quan tâm, nhu cầu thông tin của nhà đầu tư đối với báo chí; lợi thế và khó khăn của báo địa phương trong khai thác thông tin và sản xuất tin, bài về FDI. Luận văn đã khẳng định báo chí địa phương với loại hình báo mạng điện tử có ưu thế vượt trội khi thông tin về FDI. Do vậy, xuất phát từ khó khăn, thách thức trong quá trình thông tin FDI và những hạn chế của báo chí địa phương, tác giả đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin FDI trên báo chí địa phương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Các cơ quan báo chí, những người làm báo có thể tham khảo luận văn “Thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên báo chí địa phương (khảo sát báo Hải Phòng điện tử và Quảng Ninh điện tử từ 3/2016 đến 3/2017)” để nắm bắt những yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin FDI và các giải pháp nâng cao chất lượng tin, bài về FDI. Báo Hải Phòng điện tử và báo Quảng Ninh điện tử thông qua các thống kê, dữ liệu, phân tích trong luận văn để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, hình thức thông tin FDI trên báo mạng điện tử đáp ứng với yêu cầu thông tin FDI hiện nay; kiến nghị các nhà lãnh đạo, quản lý FDI, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí địa phương khai thác, tiếp cận thông tin.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên báo chí Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Huyen Trang            2. Sex: Female

3. Date of birth: December 26th 1985            4. Place of  birth: Haiphong city

5. Admission decision number: 3683/QĐ-XHNV dated December 31st 2015, of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Foreign Direct Investment (FDI) information in local newspapers (Survey of Hai Phong electronic newspaper, Quang Ninh electronic newspaper period from March 2016 to March 2017)

8. Major: Journalism                                          Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Associate Professor Ph.D Vu Van Ha

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis on Foreign Direct Investment (FDI) information survey on Hai Phong electronic newspaper, Quang Ninh electronic newspaper period from March 2016 to March 2017; interviews with leaders, managers of FDI, foreign investors, leaders of press agencies, reporters for FDI information. Since then, the thesis has shown the determinants of the quality of FDI information in local newspapers; the successes and shortcomings of Hai Phong electronic newspaper and Quang Ninh electronic newspaper in the production of news and articles on FDI. Through interviews, the thesis shows investors’ concern and demand for the media; advantages and disadvantages of local newspapers in finding information and news production on FDI. The thesis affirmed the local newspapers with the type of electronic newspapers  has superiority on FDI information. Hence, due to difficulties and challenges in the process of FDI information and the limitations of local newspapers, the author proposes solutions to improve the quality of FDI information in the local newspapers.

11. Practical applicability, if any:

Press agencies and journalists can refer to the thesis "Foreign Direct Investment (FDI) information in local newspapers (Survey of Hai Phong electronic newspaper, Quang Ninh electronic newspaper period from March 2016 to March 2017) " to capture the determinants of the quality of FDI information and the solutions to improve the quality of information on FDI  Hai Phong electronic newspaper and Quang Ninh electronic newspaper through the statistics, data and analysis in the thesis to plan human resource training, renew the content and form of FDI information in the electronic newspaper responding to the current FDI information requirements; recommend the leaders, management of FDI, foreign investors interest, create conditions for local newspapers to exploit and access information.

12. Further research directions, if any:

Information on Foreign Direct Investment (FDI) in the Vietnamese press.

13. Thesis-related publications: No