TTLV: Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền hình với nước ngoài tại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Minh Thảo

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/10/1981

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền hình với nước ngoài tại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Báo chí học                 Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS  Nguyễn Thành Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền hình với nước ngoài tại Đài PT-TH Quảng Ninh. Qua việc  phân tích sâu sắc thực trạng, tác giả đã làm rõ những mặt tích cực cũng như những hạn chế tồn tại của hoạt động tổ chức sản xuất chương trình truyền hình với nước ngoài tại Đài PT-TH Quảng Ninh. Từ đó đưa ra đề xuất giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy hoạt động tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền hình với nước ngoài của đài Quảng Ninh trong thời gian tới,  góp phần vào việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình được tổ chức sản xuất với nước ngoài nói riêng và chương trình của Đài PT-TH Quảng Ninh nói chung.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Đài PT-TH Quảng Ninh

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có

                                

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Minh Thao                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 12/10/1981                             4. Place of  birth: Quang Ninh Province

5. Admission decision number: 3683/QD-XHNV dated 31 December 2015 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title:

8. Major: Information Science - Library          Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Associate Professor, Dr Nguyen Thanh Loi

10. Summary of the findings of the thesis:

The Thesis focuses on the reality of organization and production of radio and television programs which are cooperated between Quang Ninh Radio and Televison (QTV) and foreign partners. Through in-depth analysis of the reality, the author has pointed out positive aspects, shortcomings. Based on this, the authorproposed suitable solutions to facilitate organizing and production effectiveness of these programs in the coming time, contributing to improving the quality of cooperation programs with foreign partners and other QTV programs.

11. Practical applicability, if any:

The results of the thesis are applicable at QTV. 

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications: