TTLV: Truyền thông về khoa học và công nghệ trên báo điện tử

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đào Quang Long

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/02/1985

4. Nơi sinh: Hoà Phú, Ứng Hoà, Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1374/2015/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về khoa học và công nghệ trên báo điện tử

8. Chuyên ngành: Báo chí học                       Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn Truyền thông về khoa học và công nghệ trên báo điện tử là đề tài được nghiên cứu trên một đối tượng khảo sát mới, đó là báo điện tử - một loại hình báo chí mới đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

- Bám sát những vấn đề về lý luận, thực tiễn và nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra, Luận văn tiến hành khảo sát nội dung thông tin, quy trình sản xuất nội dung thông tin về KH&CN của 4 báo điện tử: VnExpress, Dân trí, VietnamPlus, Đất Việt; tiến hành phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo Đảng về công tác báo chí, lãnh đạo ngành KH&CN, lãnh đạo các báo điện tử, nhóm phóng viên, biên tập viên, phụ trách chuyên mục KH&CN các báo điện tử; từ đó, Luận văn có những đánh giá bước đầu về công tác thông tin KH&CN theo tinh thần chỉ đạo qua các văn bản, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân của thành công, hạn chế của báo điện tử trong hoạt động truyền thông về KH&CN.

- Trên cơ sở đó, Luận văn đề xuất những giải pháp và khuyến nghị cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động của báo điện tử; đối với ngành KH&CN với vài trò là cơ quan đầu mối thông tin khoa học công nghệ; vấn đề quản trị nguồn thông tin KH&CN đối với các đơn vị báo điện tử; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo lĩnh vực KH&CN,… từ đó nâng cao vai trò của báo điện tử như một kênh truyền thông chủ đạo về KH&CN.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu và xây dựng các chuyên đề, bài giảng, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo đội ngũ những người làm báo nói chung, báo điện tử nói riêng và đơn vị làm nhiệm vụ truyền thông về KH&CN.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dao Quang Long                       2. Sex: Male

3. Date of birth: 02/02/1985                            4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 1374/2015/QĐ-XHNV by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, Dated 19th June, 2015.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Communication science and technology in online newspaper

8. Major: Journaism                                         Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, Journalism & Communication, University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis about communication science and technology in online newspaper is the subject of a new survey, the online newspaper - a new type of journalism that has been developing strongly.

- Following to the issues of theoretical, practical and research tasks set out, Theses conducted to survey information content, production process of information content on science and technology of 4 online newspapers: VnExpress, Dan tri, VietnamPlus, Dat Viet; To conduct in-depth interviews with leaders of the Party on the press, leaders of science and technology, leaders of online newspapers, journalists' groups, editors, heads of Science & Technology sections on online newspapers; Since then, the Thesis has made initial assessment of Science & Technology information in the guiding spirit through the documents and resolutions of the Party and the State, and pointed out the successes, limitations and causes of the city. Public, limited online newspapers in communication activities on science and technology.

- On that basis, the thesis proposes specific solutions and recommendations for the state management of the operation of online newspapers; For science and technology as the focal point for science and technology information; Management of Science & Technology information sources for online newspaper units; The training and fostering of journalists in the field of science and technology, etc., thereby enhancing the role of online newspapers as the main communication channel on science and technology.

11. Practical applicability, if any:

The dissertation can be used as a source for research and development of special topics, lectures, and curricula for the training of journalists in general, online newspapers in particular and units Communication mission on Science & Technology

12. Further research directions, if any: Not

13. Thesis-related publications: Not
Các Tin khác