TTLV: Truyền thông về vấn đề xóa đói giảm nghèo trên báo Bắc Kạn và Yên Bái

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Lưu Thị Bích Ngọc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/7/1981

4. Nơi sinh: Bắc Kạn

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: "Truyền thông về vấn đề xóa đói giảm nghèo trên báo Bắc Kạn và Yên Bái”

8. Chuyên ngành: Báo chí học                          Mã số 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo Hội Nhà báo Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Kết cấu luận văn gồm 3 Chương

Chương 1: Hệ thống hóa lý luận về truyền thông, báo chí, đói nghèo và xóa đói giảm nghèo (XĐGN); phân tích vai trò truyền thông XĐGN qua báo chí và các tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông XĐGN trên báo chí, làm cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạngở chương 2.

Chương 2: Khảo sát và đánh giá thực trạng truyền thông XĐGN về nội dung, hình thức, số lượng tác phẩm phản ánh; đánh giá mức độ quan tâm của công chúng và chất lượng của các tác phẩm báo chí về XĐGN; phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông XĐGN tại địa phương, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác truyền thông XĐGN của 02 cơ quan báo chí khảo sát.

Chương 3: Đưa ra những nhóm giải pháp, những đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về vấn đề XĐGN tại 02 cơ quan báo chí khảo sát nói riêng và hệ thống báo Đảng miền núi nói chung.

Kết luận: Hoạt động truyền thông về vấn đề XĐGN trên báo Đảng địa phương ở vùng núi phía Bắc đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc XĐGN tại địa phương, có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự lãnh đạo của chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, để tuyên truyền tốt nhất, chính xác nhất và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân trên địa bàn, cần tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được và tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp cụ thể, khắc phục những hạn chế về chất lượng tác phẩm tuyên truyền XĐGN, như: Nâng cao năng lực và kỹ năng của đội ngũ phóng viên báo chí; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tuyên truyền XĐGN; tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp, quản lý giữa chính quyền các cấp với cơ quan báo chí tại địa phương và tăng cường sự lãnh đạo, điều hành, quản lý của Ban biên tập báo chí đối với vấn đề truyền thông XĐGN.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn mang tính thực tiễn cao, có thể được vận dụng vào việc nâng cao hiệu quả truyền thông về vấn đề XĐGN tại 02 đơn vị báo chí khảo sát nói riêng và các cơ quan báo chí khác trong cả nước trong thời gian tới.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận văn bước đầu chỉ tập trung nghiên cứu ở một mức độ truyền thông nhất định, tuy nhiên có thể là nền tảng cho các hướng nghiên cứu tiếp theo như: Thực trạng và giải Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn hoặc tỉnh Yên Bái…

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- Bài nghiên cứu “Truyền thông về xóa đói giảm nghèo trên báo chí” đăng tải tạp chí Người Làm Báo số tháng 8/2017.

 

INFORMATION ABOUT MASTER'S THESIS   

1. Name of PhD student: Luu Thi Bich Ngoc                 2. Gender: Female

3. Date of birth: 19th July 1981                                       4. Place of birth: Bac Kan

5. Admission decision number: 2415/QĐ-XHNV, issued on 13th October, 2015 of Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in the training process: None

7. Thesis title:” Media on poverty reduction issues in Bac Kan and Yen Bai newspapers

8. Major: Journalism                                                         Code: 60.32.01.01

9. Name of Supervisor: Associate Prof. Dr. Nguyen Thanh Loi - Editor-in-Chief of Journalists' Association of Vietnam Journalists Association

10. Summary content:

The thesis consists of three chapters

Chapter 1: Systematize the theoretical basis of the media and the press, poverty and poverty reduction; analyzing the role of the media on poverty and poverty reduction through the press, the criteria for evaluating the effectiveness of the media on poverty and poverty reduction on the basis of the press to investigate and assess the problem in Chapter 2.

Chapter 2: Survey and assessment of the status of communication in poverty reduction through content, form, number of works reflected; evaluating the level of public interest and the quality of press works on poverty reduction; analyzing the impact of factors affecting the media in poverty reduction at the local, pointing out the advantages and limitations of the communication of 02 poverty reduction press agencies surveyed.

Chapter 3: Introducing groups of solutions, proposals, proposals to overcome the limitations exist, to improve the efficiency of communications on the issue of poverty reduction in 02 agencies surveyed journalism in particular and Communist Party of Vietnam newspaper system in mountainous areas in general.

Conclusion: Communication activities of the Communist Party of Vietnam reported locally in northern mountains on the issue of poverty reduction has been playing an important role in poverty alleviation, which has an impact and the strong influence to the leadership of the government and people of the locality. In the future, to promote in the best way and in the most accurate way to bring practical effects to the people in the area, we need to continue to promote the strengths achieved and focus on implementing synchronization solutions, specifically, overcoming the limitations on the quality of propaganda work to reduce poverty. For example: Improving the capacity and skills of a team’s journalists; Improving the content and format of propaganda on poverty reduction; Strengthening the direction, co-ordination, management between the local government and local press and strengthen the leadership, governance and management of the editorial board for the media on poverty reduction.

11. The ability to apply in practice:

The results of this thesis are highly practical and can be used to improve the effectiveness of the communication on poverty reduction in the two press units surveyed in particular and the others press agencies in the country in the future.

12. The next directions of research:

The first step of the thesis is to focus on a certain level of communication, However, it may be the basis for further research directions such as: Situation and solutions to improve efficiency in poverty reduction in Bac Kan province or Yen Bai province …

13. Published studies related to the thesis:

- A paper on "Media on poverty reduction in the media" published in the “ Người làm báo” newspaperissueNo. 8/2017.