TTLV: Từ Văn miếu phủ Tam Đới đến Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc – truyền thống và hiện tại

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Hoa    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/3/1991

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài

7. Tên đề tài luận văn: Từ Văn miếu phủ Tam Đới đến Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc – truyền thống và hiện tại.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Văn hóa Việt Nam          Mã số: Đào tạo thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Trình bày một cách cụ thể, khái quát, đầy đủ về lịch sử hình thành, phát triển, hiện trạng của Văn Miếu Vĩnh Phúc.    

- Giá trị của Văn Miếu trong đời sống văn hóa hiện nay

- Các hoạt động nhằm phát huy có hiệu quả Văn Miếu, đặc biệt là Văn Miếu Vĩnh Phúc.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không.

              

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thanh Hoa                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 24th March 1991                      4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number:  Decision recognizing graduate student QD 3683/2015/QD-XHNV dated  31/12/2015 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

6. Changes in academic process: change thesis topic

7. Official thesis title: From Tam Doi Temple of Literature to Vinh Phuc province Temple of Literature – traditional and modern.

8. Major:  History of Vietnam culture                   Code: Pilot Training

9. Supervisors: Associate Professor Lam Thi My Dung

10. Summary of the findings of the thesis:

- presenting in a concrete, generalized and complete the history of development, status of Vinh Phuc Temple of Literature.

- The value of the Temple of Literature in the present cultural life

- Activities to effectively promote the Temple of Literature, especially Vinh Phuc Literature Temple.

11. Practical applicability, if any:

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications: No.
Các Tin khác