TTLV: Tư tưởng của Thomas L. Friedman về toàn cầu hóa và những vấn đề của nó

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thủy                             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/03/1993

4. Nơi sinh: Hà Nội

5.Quyết định công nhận học viên số: 3683/2015/QĐ-XHNV ngày 31  tháng 12 năm 2015, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Tư tưởng của Thomas L. Friedman về toàn cầu hóa và những vấn đề của nó”.

8. Chuyên ngành: Triết học;                          Mã số: 60.22.03.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Vũ Hảo

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ về bối cảnh và những tiền đề ra đời tư tưởng của Thomas L. Friedman về toàn cầu hóa.

Phân tích làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Thomas L. Friedman về toàn cầu hóa và các vấn đề đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đánh giá về giá trị, hạn chế trong tư tưởng của Thomas L. Friedman về toàn cầu hoá và những vấn đề đặt ra của toàn cầu hóa.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp một góc nhìn về toàn cầu hóa nói chung và tư tưởng về toàn cầu hóa của Thomas L. Friedman nói riêng để từ đó đưa ra một số nhận định đánh giá về những tư tưởng của Thomas L.Friedman trong hai tác phẩm: “Chiếc lexus và cây ôliu” và “Thế giới phẳng”.

Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề toàn cầu hóa và các quan điểm của Thomas L.Friedman.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thuy                   2. Sex: Female

3. Date of birth:  10/03/1993                     4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV, Dated 31/12/2015 by the Rector of  University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: “Thomas L. Friedman ideology about globalization and its issues”.

8. Major: Philosophy                                   Code: 60.22.03.01

9. Supervisors: Dr. Nguyen Vu Hao

10. Summary of the results of the thesis:

First of all, the thesis clarifies a background and axioms of Thomas L. Friedman ideology about globalisation.

In addition, the thesis analyses and clarifies the basic contents of Thomas L. Friedman ideology about globalisation and the issues arising in globalisation background.

Also, it assesses the value and the limitation of Thomas L. Friedman ideology about globalisation

11. Practical applicability, if any:

Research results of the thesis provide a new perspective of globalisation in general and Thomas L. Friedman ideology about globalisation in particular. As a result, some judgments on Thomas L. Friedman ideology through the two literary work “The Lexus and the Olive Tree” and “The world is flat” could be brought out.

The thesis can be used as reference material for those who concern about globalization and Thomas L. Friedman’s ideas.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:
Các Tin khác