TTLV: Vai trò của Nhân viên Công tác Xã hội trong truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi (Nghiên cứu trường hợp Nhân viên Công tác Xã hội tại Ban Gia đình Xã hội – Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Trần Thùy Dung                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/06/1988

4. Nơi sinh: Hoa Lư, Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH; ngày: 31/12/2014  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn đào tạo đến 12/2017

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của Nhân viên Công tác Xã hội trong truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi (Nghiên cứu trường hợp Nhân viên Công tác Xã hội tại Ban Gia đình Xã hội – Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội                    Mã số: 60.90.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Thị Minh Đức, Khoa Tâm lý – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau:

Làm rõ thực trạng hoạt động truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi của nhân viên công tác xã hội tại Ban Gia đình Xã hội – Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phân tích vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động truyền thông của nhân viên công tác xã hội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu về phương pháp truyền thông thay đổi nhận thức hành vi cho phụ nữ tại cộng đồng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không

 

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran thi Dung                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 15/06/1988                         4. Place of birth: Hoa Lu-  Ninh Binh

5. Decision of student recognition No.: 3215/2014/QD-XHNV-SDH, date: 31/12/2014  of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: Adjourn of training to 12/2017

7. Official thesis title: The Role of Social Workers in the Communication for Women With Children Under 36 Months (Case Study of Social Workers in Family and Social Affairs Department, Central Vietnam Women's Union)

8. Major: Social Work                                   Code: 60.90.01.01

9. Supervisors:  Prof. Dr. Tran Thi Minh Duc Department of Psychology - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

10. Summary of the theses results:

The thesis was to clarify the following issues:

Clarify the status of communication activities for women with children under 36 months of age by social workers at the Viet Nam Women's Union's Central Family Committee.

Analyze the role of social workers in communication activities for women with children under 36 months of age. At the same time, propose solutions to improve the efficiency and quality of communication activities of social workers

11. Practical applicability:

Applied research in improving the quality of communication for women with children under 36 months of age

12. Further research directions:

Research on behavioral change communication methods for women in the community.

13. Thesis-related publications: No