TTLV: Vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong việc phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đinh Mạnh Tú    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/08/1979

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong việc phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch

8. Chuyên ngành: Báo chí học                    Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn “Vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong việc phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch” gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về thông tin chỉnh hướng, phản bác, thông tin sai lệch và những nét chính về Thông tấn xã Việt Nam

Chương 2: Thông tin chỉnh hướng, phản bác thông tin sai lệch của Thông tấn xã Việt Nam khối thông tin trong nước

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin chỉnh hướng, phản bác các thông tin sai lệch ở Thông tấn xã Việt Nam

Luận văn đã phần nào làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về thông tin phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch. Góc nhìn về thông tin phản bác, chỉnh hướng dưới một số học thuyết truyền thông. Luận văn cũng đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về thông tin của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) như: chức năng, nhiệm vụ, vị trí, mục đích, những điểm giống và khác nhau giữa TTXVN với các cơ quan báo chí khác từ đó khẳng định vai trò của TTXVN trong việc phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch. Qua phần nghiên cứu thực trạng tuyến thông tin phản bác, chỉnh hướng ở TTXVN, luận văn đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mảng thông tin này ở TTXVN. Qua đó, luận văn đã đưa ra những nhóm giải pháp cụ thể, phù hợp như: tập trung vào công tác quản lý chỉ đạo; công tác tổ chức, dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tình hình thời sự, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch để kịp thời chỉ đạo thực hiện thông tin phản bác, chỉnh hướng. TTXVN cũng cần cường công tác đào tạo cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới. TTXVN cũng cần luôn chủ động, kịp thời đưa ra quan điểm chính thống để kịp thời phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch. Tổ chức các hội nghị, hội thảo gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực này, gặp gỡ các khách hàng là các cơ quan báo chí và người đọc để kịp thời có được những nhận xét, góp ý nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng mảng thông tin phản bác, chỉnh hướng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nâng cao tuyến thông tin phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch ở TTXVN hiện nay

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Phản bác, chỉnh hướng thông tin sai lệch trong hệ thống báo chí Việt Nam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dinh Manh Tu                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 29/08/1979                       4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3683/QĐ-XHNV, Dated: 31/12/2015, of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The role of Vietnam News Agency in refuting distortions

8. Major: Journalism                                    Code: 60.32.01.01        

9. Supervisors: Doctor Mai Duc Loc, Deputy Chairman of Việt Nam Association of Journalism

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis “The role of Vietnam News Agency in refuting distortions” comprises of three chapters:

Chapter 1: Theoretical foundation on distortion refuting and brief on Vietnam News Agency

Chapter 2: Distortion refutating by Vietnam News Agency’s Domestic News Department

Chapter 3: Recommendations in enhancing the quality and effecitiveness of distortion refutating

The thesis contributes to ascertain the basic arguments on distortion refuting. Perspectives on distortion refuting under a few  communication theories. The thesis also contributes to ascertain the fundamental issues of Vietnam News Agency: functions, tasks, position, aims, similarities and differences between Vietnam News Agency with other news agencies; role of Vietnam News Agency in refuting distortions. Through the research on distortion refutation in Vietnam News Agency, the thesis points out its advantages and disadvantages. The thesis suggests specific and relevant recommendation such as: giving an emphasis on management, organisation, forecast work as well as studying the social opinion, current events as well as organisation of hostile forces so as to promptly refute the distortions. Vietnam News Agency also needs to release official statement and opinion to refute distortion in a prompt and active manner. It is also recommended that Vietnam News Agency organise workshop, conference to gather experts and international news agencies as well as audience to promplty collect feedbacks in order to step by step improve and enhance the quality of distortion refuting.

11. Practical applicability:

Enhancing distortion refuting in Vietnam News Agency today

12. Further research directions:

Distortion refuting in Vietnam journalism system

13. Thesis-related publications: