TTLV: Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống trên Truyền hình Hải Phòng

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Bích Liên

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/12/1971                              

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống trên Truyền hình Hải Phòng.

8. Chuyên ngành: Báo chí                      Mã số:60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Đỗ Anh Đức

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung khảo sát thực trạng tuyên truyền về “Di sản văn hóa truyền thống địa phương” tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong khoảng thời gian 2 năm (2015-2016) từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét về ưu và nhược điểm của Đài PT&TH Hải Phòng trong việc thực hiện chức năng của mình để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của Hải Phòng. Đồng thời , luận văn cũng đưa ra những kiến nghị và giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của Đài PT&TH Hải Phòng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu làm tốt được việc đó tiềm năng văn hóa của Hải Phòng không những được khai thác để phát triển kinh tế , du lịch mà còn làm cho công chúng hiểu và yêu quý thêm những vốn quý của địa phương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được ứng dụng trong bối cảnh thực tiễn của Đài PT&TH Hải Phòng, hoặc những đài địa phương có dư, địa lý tương đồng với Hải Phòng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xây dựng các chuyên đề văn hóa phù hợp với lộ trình số hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, thích ứng với nhu cầu tiếp cận của công chúng trong thời kỳ bùng nổ thông tin, đa phương tiện truyền thông như hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Bich Lien                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 7th of December,1971            4. Place of  birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 3683/ QĐ-XHNV Dated: 31st of December, 2015, of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: 

7. Thesis title: “The problem of preserving and promoting traditional cultural heritage on Hai Phong Television”.

8. Major: Journalism                                            Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Doctor Do Anh Duc, Lecturer of Journalism, Journalism Faculty, University Of Social Sciences and Humanities

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis focuses on investigating the state of propaganda on "Traditional cultural heritage of the locality" at Hai Phong Radio and Television Station for two years (2015-2016). Based on that, the writer reviews and comments on the pros and cons of Hai Phong Radio and Television Station in carrying out its function to preserve and promote the cultural heritage values of Haiphong. Besides that, the thesis also proposes suggestions and solutions to further improve the quality and effectiveness of propaganda in preserving and promoting traditional cultural heritage values of the Hai Phong Radio and Television Station. If the propaganda is well implemented, Haiphong's cultural potential is not only exploited for economic and tourism development but also helps the public understand and appreciate the precious values of the city.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis can be applied in the practical situation of Hai Phong Radio and Television Station or other local stations with geographical similarity with Hai Phong.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications: