TTLV: Vấn đề phát triển tam giác kinh tế Côn Minh- Lào Cai- Hải Phòng trên sóng truyền hình địa phương

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Lan Phương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/09/1980.

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển tam giác kinh tế Côn Minh- Lào Cai- Hải Phòng trên sóng truyền hình địa phương

8. Chuyên ngành: Báo chí                   Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Bùi Chí Trung, công tác tại: Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội,

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tiếp cận từ lý thuyết Truyền thông phát triển để thấy rõ quan điểm hội nhập của Việt Nam. Từ đó làm rõ việc tuyên truyền về hợp tác trong tam giác kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hải Phòng trên sóng Truyền hình Lào Cai và truyền hình Hải Phòng để thấy được hiệu quả của sự hình thành Tam giác kinh tế này phục vụ cho mục tiêu phát triển chứ không phải dưới bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài, là một trong những biện pháp để phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”, trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng XHCN. Từ những phân tích trên để nhìn nhận những ưu điểm và hạn chế trong cách tuyên truyền, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao công tác tuyên truyền tam giác kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hải Phòng trên sóng Truyền hình địa phương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn

Luận văn đưa ra khái niệm khá hoàn chỉnh về truyền thông phát triển, những tác động cụ thể của truyền thông phát triển trong việc tăng cường những thành quả phát triển trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời chứng minh được các hoạt động truyền thông chiến lược có vai trò nâng cao hiệu suất chung của những chương trình viện trợ, hợp tác, qua việc thúc đẩy quyết tâm chính trị, ý chí công chúng và lòng tin của những bên liên quan chính để đảm bảo thành công. Những chiến lược truyền thông quy củ sẽ góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế liên quan tới cải cách, thông qua nhiều biện pháp can thiệp, đồng thời làm rõ tính thiết yếu của việc sử dụng truyền thông phát triển trong việc ứng phó với một số vấn đề lớn, thậm chí là những thách thức nghiêm trọng nhất đối với phát triển của các bên trong việc hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề phát triển tam giác kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hải Phòng trên sóng truyền hình địa phương những năm tiếp theo sau khi áp dụng những đề xuất, giải pháp mà tác giả đã đưa ra trong luận văn.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Do Thi Lan Phuong                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 30/9/1980                            4. Place of  birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 3683 / QĐ-XHNV, 31 December 2015 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process

7. Official thesis title: The problem of developing the economic triangle Kunming - Lao Cai - Hai Phong on the local television, approaching from the theory of communication development.

8. Specialized: journalism                             Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Dr.Phil Bui Chi Trung, worked at Faculty of Journalism, Hanoi University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis

Access to communication theory developed to clearly see the point of Vietnam's integration. From that, it was made clear that propaganda on cooperation in economic triangle Kunming - Lao Cai - Hai Phong on Lao Cai Television and Hai Phong Television to see the effect of the formation of this Economic Triangle serves for development purposes, not under any pressure from the outside, is one of the measures for economic development, accelerate industrialization and modernization, achieve the target "rich people, strong country ", On the basis of maximizing internal resources, maintaining independence, autonomy and socialist orientation. From the above analysis, to acknowledge the advantages and disadvantages of propaganda, causes and propose corrective measures to enhance the propagation of the economic triangle Kunming - Lao Cai - Hai Phong on the waves. Local Television.

11. Practical applicability

The thesis gives a fairly complete definition of development communication, the specific effects of development communication on enhancing development outcomes in the economic field, and demonstrates communication activities. The strategy plays a role in enhancing the overall performance of aid and cooperation programs, by promoting political will, public will and the belief of key stakeholders to ensure success. Regulatory communication strategies will contribute to solving economic problems related to reform through a number of interventions while clarifying the necessity of using development communication in response. with some major issues, even the most serious challenges to the development of the parties in the cooperation of two corridors, one economic belt.

12. Further research directions

The author will continue to study the development of the economic triangle Kunming - Lao Cai - Hai Phong on local television in the following years after applying the suggestions and solutions that the author has made in dissertation.

13. Thesis-related publications: