TTLV: Việc tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng

   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thu Hường 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/3/1980                                      

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3683/QĐ-XHNV Ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Việc tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng

8. Chuyên ngành:Báo chí                    Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Thị Kiên - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tác giả tiến hành khảo sát 2 cơ quan báo chí của Hải Phòng là Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 2 báo có văn phòng đại diện tại Hải Phòng là Nhân dân, Lao động; 1 báo có phóng viên thường trú tại Hải Phòng là Báo điện tử Vnexpress. Tác giả nghiên cứu về vấn đề tiếp cận thông tin của nhà báo nói chung và tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng nói riêng từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 

Luận văn giúp các nhà báo tham khảo, lựa chọn phương pháp phù hợp, hiệu quả để tiếp cận thông tin từ các cơ quan nhà nước; giúp chính quyền địa phương tại Hải Phòng đánh giá đúng để làm tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Việc khai thác và xử lý thông tin từ chính quyền địa phương của nhà báo tại Hải Phòng

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thu Huong                       2. Sex: Female

3. Date of birth: March/2/1980                            4. Place of  birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 3683/QĐ-XHNV Dated: December 31/2015 of Principal of Social Science and Humanity University, Hanoi National University.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Access to information from local authorities of journalists in Hai Phong

8. Major: Journalism                                              Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Doctor Trương Thi Kien, Faculty of Journalism, Academy of journalism and communication.

10. Summary of the findings of the thesis:

The author surveyed two press agencies of Hai Phong: Hai Phong Newspaper and Hai Phong Radio and Television; 2 newspapers have representative office in Hai Phong is People’s Newspaper, Labor Newspaper; and an online newspaper with a permanent correspondent in Hai Phong is Vnexpress. Researcher on the issue of accessing information of journalists in general and accessing information from the local authorities of journalists in Hai Phong in particular and proposing solutions to improve the quality of access activities information from local authorities of journalists in Hai Phong.

11. Practical applicability, if any:

The thesis helps journalists to consult and select suitable and effective methods for accessing information from state agencies; help the local authorities in Hai Phong to evaluate properly to do well to speak and provide information to the press.

12. Further research directions, if any:

The exploitation and processing of information from local authorities of journalists in Hai Phong

13. Thesis-related publications: