Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn - Những bước phát triển đầu tiên

Tạp chí ra đời

Ngày 16-5-2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (JOSSH). Theo Quyết định, JOSSH được phép xuất bản 06 số/năm, trong đó có 05 số tiếng Việt, 01 số tiếng Anh. Từ năm 2016, JOSSH xuất bản định kỳ 04 số tiếng Việt và 02 số tiếng Anh/năm. Mỗi số Tạp chí có dung lượng tối đa 200 trang và phát hành 500 bản/số (từ tháng 4-2016 phát hành 400 bản/số).

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh: JOSSH là diễn đàn trao đổi học thuật, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới và chất lượng cao của các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trong và ngoài nước, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, JOSSH đạt các tiêu chuẩn quốc tế thuộc danh mục SCOPUS hoặc ISI.

Mục tiêu

Xây dựng JOSSH thành một tạp chí hàng đầu của Việt Nam, thuộc danh mục tạp chí uy tín trên thế giới (SCOPUS và ISI), coi tính mới, tính trung thực, khách quan và sáng tạo là nguyên tắc hoạt động cốt lõi của tạp chí, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Đội ngũ cán bộ

Hội đồng biên tập của JOSSH gồm 37 thành viên, trong đó có 31 thành viên là những nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn người Việt Nam, 06 thành viên là những nhà Việt Nam học hàng đầu của các nước Mỹ, Úc, Nhật, Pháp và Đan Mạch. Ngoài Hội đồng biên tập, đội ngũ cán bộ JOSSH gồm có: GS. TS Phạm Quang Minh, Tổng Biên tập; PGS. TS Vũ Văn Quân, Phó Tổng Biên tập; PGS. TS Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Biên tập; PGS.TS Trần Viết Nghĩa, Trưởng phòng Hành chính Trị sự; Th.S Phan Văn Kiền, Phó Trưởng Ban Biên tập; Th.S Trần Xuân Hùng, Biên tập viên tiếng Việt; CN Vũ Thị Bình Minh và Etienne Mahler, Biên tập viên tiếng Anh; và CN Nguyễn Thị Huyền, Cán bộ hành chính.

Hoạt động và thành tựu

Từ năm 2015 đến năm 2018, JOSSH đã nhận được được 623 bài của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Số bài của các nhà khoa học nước ngoài là 28 bài, chiếm 4,49% (03 bài tiếng Việt; 25 bài tiếng Anh); Số bài được đăng 20/28 bài, chiếm 71,42%. Số bài của các nhà khoa học trong nước là 595 bài, chiếm 95,51%. Trong đó, số bài được đăng là 321 bài, chiếm 51,52%. Số bài phản biện từ chối là 227 chiếm 36,43%. Số bài tác giả xin rút, tạp chí từ chối và đang phản biện là 75 bài, chiếm 12,05%.

Trong tổng số 623 bài gửi đến tạp chí: Số bài bài nghiên cứu, trao đổi thảo luận là 599 bài, chiếm 96,14%; số bài điểm sách là 14 bài, chiếm 2,24%; số bài thông tin khoa học là 10 bài, chiếm 1,6%. JOSSH đã xuất bản được 28 số. Tổng số trang trong các số đã xuất bản là 3896 trang. Tổng số bản in là 10.700 bản.

JOSSH đã được gửi đến Mạng nghiên cứu Việt Nam toàn cầu (Vietnam Study Group); các đơn vị trong trường, ĐHQGHN, các trường đại học; các thư viện lớn; các trung tâm nghiên cứu; viện nghiên cứu; các tạp chí liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam và một số nước.

Xây dựng website của Tạp chí dựa trên hệ thống mã nguồn mở Open Journal Management, có địa chỉ tại http://journal.ussh.vnu.edu.vn. Các bài viết của JOSSH đã có tên trong hệ thống trích dẫn của Crossref (DOI), Google Scholars, Worldcat, Openarchives, và EBSCOHOST.

JOSSH đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm công trình ở 08 Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành, gồm Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Giáo dục học, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Tâm lý học, Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học, Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục thể thao, và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Văn học.

Định hướng hoạt động

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đánh giá thực trạng, giới thiệu các kinh nghiệm quốc tế, các vấn đề lý luận, lý thuyết mới, kịp thời phản ánh và đề xuất các giải pháp giải quyết và phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Không ngừng nâng cao chất lượng và tính thiết thực của tạp chí theo hướng đa dạng hóa nội dung và đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học xã hội và nhân văn; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo của đất nước.

Hỗ trợ công bố các bài viết có chất lượng theo cam kết của các đề tài khoa học; Chọn lựa giới thiệu kịp thời các tham luận, bài viết tại các hội thảo khoa học; Đăng tải các bài viết do nghiên cứu sinh, học viên cao học đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng khoa học.

Thiết lập mạng lưới các nhà khoa học (trong và ngoài nước) tham gia viết bài và phản biện bài viết cho tạp chí; Đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế bằng cách xuất bản, quảng bá các ấn phẩm bằng tiếng Anh. Liên kết, phối hợp với các khoa và các đơn vị trong trường để giới thiệu, quảng bá tạp chí ra ngoài nước; và mời các giáo sư, chuyên gia nước ngoài tham gia viết bài và phản biện bài viết cho tạp chí.

Quản lý quy trình gửi - nhận - phản biện và xuất bản bài viết trên JOSSH bằng phần mềm Quản lý tạp chí. Các bài viết đăng trên JOSSH được truy cập mở trên website. Các bài viết được chấp nhận đăng sẽ được công bố trước trên trang web (Online first).

Hợp tác với các nhà xuất bản/tạp chí nước ngoài, các dịch vụ dữ liệu nước ngoài để đến năm 2022, số tiếng Anh của Tạp chí được xuất bản tại một nhà xuất bản của nước ngoài; các bài viết được lưu trữ ở các cơ sở dữ liệu quốc tế.

           


  • PGS.TS Trần Viết Nghĩa, ThS Trần Xuân Hùng