Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018

Thực hiện công văn số: 4404/ĐHQGHN - KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc "Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018"

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc ĐHQGHN.

Xem toàn văn thông báo tại đây


  • ussh