Thông báo về một số chương trình học bổng trao đổi sinh viên

ĐHQGHN thông báo về các chương trình trao đổi sinh viên, đào tạo giảng viên, cán bộ dưới đây.

Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Soka, Nhật Bản

Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Kansai, Nhật Bản

Khóa đào tạo VIBE

Chương trình trao đổi sinh viên Đại học Science Po, CH Pháp

 


  • ussh