Tổ chức học phần ngoại ngữ cơ bản đối với học viên Khóa QH- 2018- X

Thực hiện Hướng dẫn số 297/HD- ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017 về việc "Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội", đề nghị học viên thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi người học. Học viên nộp văn bằng chứng chỉ miễn học phần ngoại ngữ cơ bản tải "Đơn xin miễn ngoại ngữ cơ bản",  kèm bản photo công chứng văn bằng/chứng chỉ cho Phòng Đào tạo (Anh Đinh Văn Nam- bộ phận Đào tạo SĐH- Phòng 607, Nhà E theo lịch tiếp HV: sáng T4, T6; chiều T3, T5).

Xem đơn xin miễn ngoại ngữ cơ bản tại đây


  • ussh