Báo cáo "3 công khai" năm học 2015-2016

Báo cáo thực hiện quy chế ba công khai năm học 2015-2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Xem chi tiết tại đây: