Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017

Báo cáo thực hiện quy chế ba công khai năm học 2016-2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Xem chi tiết báo cáo tại đây:


  • USSH