Chương trình đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo thạc sĩ bao gồm: 

 • ThS Văn học
 • ThS Lý luận văn học
 • ThS Văn học Việt Nam
 • ThS Văn học dân gian
 • ThS Hán Nôm
 • ThS Ngôn ngữ học
 • ThS Báo chí học
 • ThS Tâm lý học
 • ThS Xã hội học
 • ThS Triết học
 • ThS CNXHKH
 • ThS Tôn giáo học
 • ThS Chính trị học
 • ThS Hồ Chí Minh học
 • ThS Lịch sử thế giới
 • ThS Lịch sử VN - Chuẩn Quốc tế
 • ThS Lịch sử ĐCSVN
 • ThS Lịch sử sử học và sử liệu học
 • ThS Khảo cổ học
 • ThS Châu Á học
 • ThS Dân tộc học
 • ThS Quan hệ quốc tế
 • ThS Công tác xã hội
 • ThS Khoa học quản lý
 • ThS Khoa học Thông tin - Thư viện
 • ThS Lưu trữ học
 • ThS Du lịch
 • ThS Quản lý KH&CN

Xem các chương trình đào tạo thạc sĩ tại đây