Chương trình đào tạo tiến sĩ

Các chương trình đào tạo tiến sĩ gồm có:

 • TS Lý luận văn học
 • TS Văn học Việt Nam
 • TS Văn học dân gian
 • TS Hán Nôm
 • TS Ngôn ngữ học
 • TS Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu
 • TS Ngôn ngữ Việt Nam
 • TS Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số VN
 • TS Báo chí học
 • TS Tâm lý học
 • TS Xã hội học
 • TS CNDVBC&CNDVLS
 • TS CNXHKH
 • TS Chính trị học
 • TS Hồ Chí Minh học
 • TS Lịch sử thế giới
 • TS Lịch sử DCSVN
 • TS Khảo cổ học
 • TS Dân tộc học
 • TS Trung Quốc học
 • TS Đông Nam Á học
 • TS Lưu trữ học
 • TS Văn học nước ngoài

Xem các chương trình đào tạo tiến sĩ tại đây