Giới thiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN, 2012

Thực hiện công văn số 3793/ĐHQGHN-CTHSSV của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội” năm 2012; nhằm tổng kết phong trào thi đua học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạo đức của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ; chuẩn bị tiến hành xét và công nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường - năm 2012”, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành bình xét theo các tiêu chuẩn và tiến độ thực hiện như sau:

Thực hiện công văn số 3793/ĐHQGHN-CTHSSV của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội” năm 2012; nhằm tổng kết phong trào thi đua học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, rèn luyện đạo đức của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ; chuẩn bị tiến hành xét và công nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường - năm 2012”, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiến hành bình xét theo các tiêu chuẩn và tiến độ thực hiện như sau: 1. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường: tặng cho sinh viên, cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tích cực đóng góp cho công tác xã hội, công tác chuyên môn, công tác lớp, công tác đoàn, công tác hội, có uy tín và ảnh hưởng cao trong tập thể, được tập thể suy tôn và đạt một trong những yêu cầu sau: a. Đạt kết quả xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, công tác: - Sinh viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 3,60 trở lên, không có điểm thi lại trong năm học đó và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc; - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó vươn lên hoặc là cán bộ lớp, đoàn thanh niên, hội sinh viên tiêu biểu, có điểm trung bình chung học tập từ từ 3,20 đến 3,59 và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc; (Đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được quy định trong Thông tư số 54/1998/TT-LT ngày 31/8/1998 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015). - Học viên cao học đạt điểm thi các môn học từ 3,60 trở lên và có ít nhất 01 bài báo được đăng trong tạp chí khoa học cấp quốc gia, quốc tế. - Nghiên cứu sinh đạt điểm thi các môn chuyên đề từ 3,70 trở lên và có ít nhất 02 bài báo được đăng trong tạp chí khoa học cấp quốc gia, quốc tế. - Cán bộ trẻ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên. b. Sinh viên đạt giải cá nhân chính thức trong các kì thi học sinh giỏi hoặc các kì thi Olympic cấp quốc gia, khu vực, quốc tế. c. Đạt giải cá nhân chính thức cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghiên cứu khoa học, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao. Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu đối với sinh viên đã tốt nghiệp năm học 2011 - 2012. 2. Các đơn vị tổ chức xét chọn và gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) trực tiếp về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và gửi qua E-mail: trungnc1@gmail.com trước ngày 22/11/2011 (Thứ Năm). Nhà trường sẽ không xem xét đối với các trường hợp hồ sơ và danh sách gửi không đúng mẫu và thời hạn theo quy định. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện.


  • admin